12 جولای 2024
کمیته ضد تروریسم روسیه گزارش داد که سه نفر که برنامه ریزی حملات تروریستی را انجام داده بودند در جریان عملیات ضد تروریستی در ماخاچکالا و کاسپیسک بازداشت شدند.
3 month ago
چندین هواپیمای Tu-95MS از فرودگاه اولنیا
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، هرمیاچ منطقه چرنیهیو، کوچریفکا، سوسنیوکا، مارچیخینا بودا در منطقه سومی، کودییوکا، استریلچا، پلتنیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نسکوچنه در منطقه سومی، کروهله در منطقه خارکف انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، سمنیوکا، اومانسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، وییمکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به یامپولیوکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، دیلییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه پولتاوکا، چروون، نوودانیلیوکا، مالی شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، بریسلاو، میخایلیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون، سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 79 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، بردیچی، اومانسکه، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا، پوبیهادایووو و نوکاکاوو داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه دونتسک، استارومایورسکه منطقه دونتسک و روباتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو.
در نتیجه گلوله باران روستای بلایا بریوزکا در منطقه بریانسک 2 نفر زخمی شدند
3 month ago
روسیه تولید موشک مدرن Kh-101 با دو کلاهک را آغاز کرده است. دیفنس اکسپرس می نویسد که نسخه جدید این موشک دارای دو کلاهک مجزا به وزن 800 کیلوگرم است.
3 month ago
در جهت لیمان ارتش روسیه بیلوهوریوکا، نوسکه منطقه لوهانسک و جنگلداری سربریانسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایزومسکه در منطقه خارکف، نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، نووباخموتیوکا، سمنیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووباخموتیوکا، مژووه، یاسنوبرودیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به اوریخیف، نوودانیلیوکا و روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه زاریچچیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، اولکسییوکا، میروپیلیا در منطقه سومی، وترینارنه، ووچانسک، پوتیخونوو در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بوچکووه، اوسپنیوکا، خریپونی منطقه خارکف انجام داده است.
FSB گزارش داد که از یک حمله تروریستی در منطقه استاوروپل جلوگیری شد، سه شهروند کشورهای آسیای مرکزی بازداشت شدند.
3 month ago
بمب افکن های روسی Tu-95MS از دریای خزر موشک پرتاب کردند
3 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، کالینیوکا، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به میکولایوکا، زالیزن، آندرییوکا، دیلییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه هئورهییوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به کراسنوگریوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت اوریخیف، ارتش روسیه مالینیوکا، چروون، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک، مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو، کلوسی، سرهییوکا، سیمیکینه در منطقه سومی، وترینارنه، ویسکا یاروها، کراسنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به بوبیلیوکا در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، استپووا نووسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بورووا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به یامپولیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، کرینکی، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووبریسلاو و خرسون در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین 48 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، چاسیو یار، نووی، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، سمنیوکا در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، نوومیخایلیوکا، روبوتینه، و شمال غربی وربوتنه داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro
A Russian propaganda network paid MEPs to disseminate propaganda, Belgium's PM has said
3 month ago
رئیس جمهور زلنسکی: من با @SpeakerJohnson صحبت کردم و از او شخصا، هر دو طرف، مردم آمریکا و رئیس جمهور بایدن برای حمایت انتقادی از اوکراین از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه تشکر کردم.