31 مارس 2023
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک و ترنی، جنگل سربریانسکه، ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، پروومایسکه، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بروسکی از منطقه چرنیهیو، سوپیچ - از منطقه سومی، همچنین وترینارنه، استریلچا، پیلن، استاریتا، ووفچانسک، نووملینسک، دووریچنا و کوپیانسک منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. گزارش صبحگاهی
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، سینکیوکا، پتروپاویوکا، تاباییوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، جنگل‌های ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، کوزمینه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت، کلیشچییوکا، نیویورک، دروژبا و زالیزن منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، هئورهییوکا، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، اوریخیف، نوودانیلیوکا، کامیانسکه، زلنی هی و نووسیلکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، بیلوزرکا، دنیپروسکه، یانترنه، برهوف و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 7 حمله موشکی انجام داده است که 3 مورد آن در Huliaipole و Kramatorsk، 15 حمله هوایی و بیش از 68 گلوله باران با MLRS از جمله علیه زیرساخت های غیرنظامی در نیکوپل انجام شده است.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولفین منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، استریلچا، زلنه، ترنووا، استاریسا، اوهیرتسوه، ووفچانسک، ویلچا، بودارکی، کراسنه پرشه، کامیانکا، فیهولیوکا، منطقه ژنرال استارک و دوویچ را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، تاویلژانکا، ویلشانا، اورلیانکا، کوپیانسک، کروخمالنه، پیشانه، برستوو و ویشنف در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، ماکییوکا، نوسکه، پلوشانکا، هولیکووه، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، وییمکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، رزدولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پیونیچنه، زالیزنه، کوردومیوکا و مایورسک ژنرال ارتش دونتسک را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلهدار، بوهویاولنکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، بیلوهیریا، نوودانیلیوکا، اوریخیف، مالی شرباکی، کامیانسکه و پلاونی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، مارهنتس و نیکوپل منطقه دنیپروپتروفسک، آنتونیوکا و خرسون در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، پلوشانکا و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، واسوکیوکا، کراسنا هورا، یاهیدن، باخموت، پردتچین، وودیان و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
Russia: At least 10 hospitals in Moscow were searched over an explosive threat
2 month ago
در نتیجه گلوله باران روسیه در ووچانسک، منطقه خارکف، یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات نظامی روسیه را 120160 تخمین می زند2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات نظامی روسیه را 120160 تخمین می زند
جان کربی در تصاویر ماهواره ای از "تحویل اولیه" تسلیحات از کره شمالی به روسیه
کاخ سفید تصاویری از یک محموله تسلیحاتی ادعایی از کره شمالی به گروه واگنر روسیه منتشر کرد.
2 month ago
پوتین با شورای امنیت روسیه آخرین تحولات جنگ علیه اوکراین را بررسی کرد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، تیموفییوکا در منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، زلنه، استاریتسا، ووچانسک، ویلچا، بودارکی، کراسنه پرشه، دووریچنا و کوپیانسک را در منطقه خارکف گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک تاویلژانکا، ویلشانا، اورلیانسکه، کوپیانسک، کروخمالنه، پیشانه، برستوف، استلماخیوکا و ویشنوو در منطقه خارکف و همچنین نووسلیفسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوویهوریوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپیفکا، کرمینا، دیبرووا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کامیانکا، آودییوکا، وسله، وودیان، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree