18 جولای 2024
خاموشی در شهر آکسای در نزدیکی روستوف
2 قطار در کراسنودار به دلیل آتش گرفتن جعبه رله ارتباطات راه آهن تاخیر داشتند
کنستانین آلکسیف سرکنسول سابق فدراسیون روسیه در ایران جسد در خانه خود در مسکو پیدا شد7 month ago
کنستانین آلکسیف سرکنسول سابق فدراسیون روسیه در ایران جسد در خانه خود در مسکو پیدا شد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هئورهییوکا، کوستیانتینیوکا، ماریینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، روبوتین، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، استپوو، آودییوکا، کارلیوکا، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی از منطقه چرنیهیو، زنوب نووهرودسکه، پوپیوکا، پوروخون در منطقه سومی، اوخریمیوکا، ووفچانسک، بودارکی، پلتنیوکا از منطقه خارکف را گلوله‌بار کرد.
7 month ago
وضعیت اضطراری در الکتروستال منطقه مسکو اعلام شد زیرا مناطق شرقی شهر از نوامبر بدون گرما هستند.
7 month ago
The West has essentially entered into a military conflict with Russia - Deputy Chairman of the Russian Security Council Medvedev
Russia launched new nuclear submarines "Krasnoyarsk" and "Emperor Alexander III"
ارتش روسیه جامعه سردینا-بودا را با نارنجک انداز گلوله باران کرد
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، تیاهینکا، ایوانیوکا، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین 82 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، پتروپاویوکا در منطقه خارکف، ترنی، وسله در منطقه دونتسک و ماکییوکا در منطقه لوهانسک، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نوووباکوموتیوکا، جنوب، نووباخموتیوکا داشت. سیورنه و توننکه، پروومایسکه از منطقه دونتسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک، جنوب شرقی تا وولدار منطقه دونتسک، روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
7 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به پتروپاولیوکا در منطقه خارکف و توردوخلیبوف در منطقه لوهانسک حمله هوایی کردند.
7 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا، در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌های ماکییوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا، کلوسی، آرخیپیوکا در منطقه چرنیهف، سردینا-بودا، پروهرس، دروژبا، کروژوک، هرابوفسکه، پوپیوکا از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، هرافسکه، منطقه بوکوچان، ژنرال بوکوچان، را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
7 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، وولدار، زولوتا نیوا، اوروژاین، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت باخموت، ارتش روسیه اوریخوو-واسیلیوکا، مارکوف، بوهدانیوکا، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چاسیو یار، تورتسک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، مالینیوکا، ورخنیا ترسا، چاریونه، نووآندرییوکا، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، کارلیوکا، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کالینوف، اوچرتین، نوووپوکروسکه و آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
7 month ago
Lavrov: Hamas attacks do not justify Israel's punishment of the Palestinians
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کوستیانتینیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، نوودانیلیوکا، نووپاولیوکا، لوبکووه، استپوو منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، بریسلاو، تیاهینکا و ایوانیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، استپووه، آودییوکا، سیورنه، توننکه، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به منطقه پرچیستیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.