1 ژوئن 2023
در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، ارتش روسیه کالینوف، اورلیوکا، سیورنه، آودییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، زولوتا نیوا، نسکوچنه، ورمیوکا و نووسیلکا را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی آودییوکا، وسله، نولسکه و مارینکا حملات هوایی انجام دادند.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک و مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، مهدالینیوکا و استپنوهیرسک در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی مالا توکماچکا و کامیانسکه حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، هاوریلیوکا، مایلوو، چرونی مایاک، نوووبریسلاو، بریسلاو، بورهونکا، پریدنیپروسکه و استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی جنگل‌های بیلوهوریوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، فدوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، پروومایسکه، پوبیدا، مارینکا و ووهلهدار در منطقه دونتسک دفع کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. نووواسیلیوکا، پوروخون، استودنوک، استاریکوو و ولفین در منطقه سومی و کراسنه، هالیبوکه، سینلنیکووه، ووچانسک، فیهولیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف، هوانوردی حملات هوایی در نزدیکی هاتیشه و ووفچانسک انجام دادند. گزارش
Leak from Progress MS-21 appears to be less extensive than a similar loss of coolant on Souyz MS-22 in December, but it seemingly originated from the same area of a radiator.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، خرینیوکا و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوروخون، استودنوک، بیلوکوپیتوف، ووکیوکا، استاری ویرکی، شپیل، پاولیوکا و پونومارنکی از منطقه سومی و اودی، چروونا زوریا، استریلچا، هلیبوکه، لوکیانتسی، اوهیرتسوه، ترنووا و فیهولیوکا از منطقه خارکف می‌گوید: - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در منطقه خارکف می‌گوید. گزارش صبح
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نووملینسک، هریانیکیوکا، دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، کوچریفکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوو در منطقه خارکف و ماکییوکا، پلوشانکا، دیبرووا و بیلوهوریوکا از استان لوهانسک در منطقه فورسس اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه میکولایوکا، اسپیرنه، واسوکیوکا، وسله، برستوو، بیلوهوریوکا، برخیوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، چاسیو یار، باخموت، ایوانیوسکه، بیلا هورا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، منطقه تورتسک، ژنرال دون و مایکورس را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، هئوریویوکا، مارینکا، بوهویاولنکا، نوومیخایلیوکا، زولوتا نیوا، پرچیستیوکا، ووهلدار و ولیکا نووسیلکا را گلوله‌باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، استپووه، شرباکی، نووآندرییوکا، نوودانیلیوکا، مالا توکماچکا و چاریونه از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا در منطقه خرسون، شهر خرسون و همچنین اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کرمینا، شیپیلیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
3 month ago
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی @rafaelmgrossi این هفته پس از مذاکرات اخیر با رئیس‌جمهور ZelenskyyUa و مقامات اوکراینی در کیف، در تلاش برای توافق بر سر ایجاد منطقه حفاظتی و ایمنی هسته‌ای در اطراف NPP Zaporizhzhya با مقامات ارشد روسیه در مسکو گفتگو کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا و هِی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نووواسیلیوکا، استودنوک، ولفین، باسیوکا، میکولایوکا، اولکساندریوکا، ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی و اودی، وترینارنه، کوزاچا لوپان، مالی پروخودی، استاریتا و دووریچنا در منطقه خارکف آمده است.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان سینکیوکا، کوپیانسک، پیشانه، برستوو، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. جنگلداری نووسلیفسکه، استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا، دیبرووا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه میکولایوکا، اسپیرنه، واسوکیوکا، وسله، برستوف، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، چاسیو یار، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، باخموت، اولکساندرو-شولتین، تورتسک، پیونیچن و مایورسک منطقه ژنرال دونتسک را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، ارتش روسیه کامیانکا، آودییوکا، پروومایسکه، وودیانه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، ماریینکا، بوهویاولنکا، نوومی‌خایلیوکا، نسکوچنه، زولوتا نیوا، پره‌چیستیوکا، صبح منطقه ژنرال ووئهسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و تمیریوکا، اولهیوسکه، استاروکراینسکه، هولیایپوله، چروونه، استپوف، شرباکی، نووآندرییوکا، اوریخیف، نوودانیلیوکا، مالا توکماچکا، ژنرال آرمچکا و چاریوژنه اوکراین را بمباران کردند. در گزارش صبح
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون کاچکاریوکا، توکاریوکا، وسله، آنتونیوکا، سادووه، کومیشانی، برهوو و خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی هریانیکیوکا و ماسوتیوکا در منطقه خارکف دفع کرد. استلماخیوکا و دیبرووا از منطقه لوهانسک و فدوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، آودییوکا، کراسنوگریوکا، پاراسکوویوکا و پرهچیستیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
شمار قربانیان انفجار گاز خانگی در نووسیبیرسک به 10 نفر افزایش یافت
حداقل 31 وسیله نقلیه از دست رفت - پیامدهای حمله روسیه به Vuhledar، استان دونتسک. 13 تانک روسی (بیشتر T-72B3)، 12 خودروی جنگی پیاده نظام BMP-1/BMP-2، 2 دستگاه MT-LB، یک خودروی مهندسی رزمی IMR و غیره منهدم یا آسیب دیده و رها شدند.
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه یونجه منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. زاروتسکه، وووکیوکا، آتینسکه، استوکالیوکا، سوخانی، پاولیوکا، یوناکیوکا، سادکی و میروپیلیا از منطقه سومی و اودی، چروونا زوریا، کراسنه، لیپتسی، استارچیتا، ووچانسک، وارواریوکا، ورخنیا پیساریوکا، آمبارنه، کراووونهولسک، کراوونهولیک، Zapadne منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک، سینکیوکا، کوچریوکا، پیشانه، کوریلیوکا، کیسلیوکا، تاباییوکا و برستوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا، کرمینا، کوزمینه، منطقه دیبرووکا و دیبرووا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی کوتلاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، واسوکیوکا، کراسنا هورا، باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، میکولاییوکا، کلیشچییوکا، اوزاریانیوکا، اولکساندرو-شولتین و وسله از ژنرال استاتف منطقه آرمیدسک اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، پتریوکا، کامیانکا، آودییوکا، سیورنه، توننکه، وسله، وودیان، کراسنوگریوکا، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و ووهلدار منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، شرباکی، استپوف و کامیانسکه در منطقه آرم اشتاپیژیا را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
3 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون نوولکساندریوکا، هاوریلیوکا، چرونی مایاک، زمییوکا، شلیاخوو، بریسلاو، اودرادوکامیانکا، لووو، تیاهینکا، پونیاتیوکا، آنتونیوکا، کومیشانی، یانتارن، برهوو، ژنرال آرمسون ولتنسکه اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. Vyyimka، Fedorivka، Bakhmut، Krasna Hora، Paraskoviyivka، Ivanivske، Chasiv Yar، Novokalynove، Vodyane، Pervomayske، Vesele، Krasnohorivka، Avdiyivka، Maryinka، Bohoyavlenka و Prechystivka در منطقه ArmyDonetsk، منطقه ژنرال‌پوریژیوژا اوکراین، در گزارش صبح می گوید
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree