28 نوامبر 2023
2 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 45 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک، کوردومیوکا در منطقه دونتسک، کراسنوخوریوکا در منطقه دونتسک داشته است.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هوتا-استودنتسکا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، چرناتسکه، سوسنیوکا، بویارو-لژاچی، کیندراتیوکا، توریا، پوپیوکا از منطقه سومی و وترینارنه، پیلنا، ووفچانسک، وووچانسک، مالوارک، اوخاکیو، را بمباران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کامیانکا، کراسنه پرشه، دووریچنا، کوپیانسک، کوتلاریوکا و نووسرهییوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به کروخمالنه در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه ماکییوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، سیورسک، اسپیرنه، ویمکا، فدوریوکا و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نوویهوریوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، دیلییوکا، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در استوپوککی، بیلا هورا، نیویورک منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووکالینوو، آودیوکا، پروومایسکه، هالیتسینیوکا، ممریک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به سیورن در منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، کوراخوف، پوبیدا، کوستیانتینیوکا، یلیزاوتیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، ریونوپیل، نووسیلکا و زلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، هولیایپیلسکه، چروونا کرینتسه، روبوتین، شرباکی، استپوو منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به مالینیوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون دودچانی، بریسلاو، تیاهینکا، خرسون، ولتنسکه و اولهیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
رئیس آژانس فضایی روسیه Roscosmos می گوید RS-28 Sarmat ICBM در وظیفه رزمی قرار گرفت.
2 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 25 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا در منطقه لوهانسک، مارینکا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک داشته است.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سوسنیوکا، کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، ولفین، روماشکوه، شالیهین، نوا اسلوبودا در منطقه سومی و ووچانسک، خری‌پونی، کاراییچنه، مالا وووچایف، منطقه بودارک، بولوخف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوزاچا لوپان در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه بورووا، کوپیانسک، کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به کوتلیاریوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه مینکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، اولکساندرو-شولتین، دروژبا، پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را به بیلا هورا و نیویورک در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووکالینوو، آودییوکا، سیورنه، اورلیوکا، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوهورویکا، پوبیدا، مارینکا، کوراخوف، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، کوستیانتینیوکا، آنتونیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
2 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به ووهلهدار و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووداریوکا، مالی شرباکی، اولهیوسکه، چروونه، چاریونه، هولیایپوله، لوبکووه، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوودانیلیوکا، روبوتین، مالا توکماچکا، اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
در جهت خرسون، ارتش روسیه استانیسلاو، اولهیوکا، پونیاتیوکا، ولتنسکه، آنتونیوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به میکولایوکا و اولهیوکا در منطقه خرسون حمله هوایی کرد.
2 month ago
به گفته مقامات محلی در نتیجه حملات هواپیماهای بدون سرنشین به ساختمان‌ها در منطقه کورسک آسیب وارد شده است
2 month ago
پهپاد در راه مسکو در لوبرتسی رهگیری شد
2 month ago
ترافیک در فرودگاه های مسکو به حالت تعلیق درآمد و برخی پروازها لغو شدند
2 month ago
شهردار مسکو: کار برای بهبود فرودگاه اوریول برای پرتاب هواپیماهای رهگیر علیه پهپادها در مسیر مسکو تقریباً تکمیل شده است.
به گفته وزارت دفاع روسیه یک پهپاد دیگر در منطقه بریانسک سرنگون شد
2 month ago
وزارت خارجه ترکیه: آنکارا در حال آماده سازی پیشنهادهای اساسی در خصوص ازسرگیری توافق غلات است
2 month ago
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، فرمول زلنسکی برای صلح در اوکراین را رد کرد
2 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 40 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی نوویهوریوکا و بیلوهوریوکا، کلیشچییوکا و کوردمیوکا، مارینکا، استارومایورسکه در منطقه دونتسک، وربوف در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
2 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Temyrivka، Chervone، Huliaipilske، Mali Scherbaky، Kamyanske، Stepnohirsk منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نووداریوکا، وربوو، مالا توکماچکا، روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، نوووبریسلاو، میکولایوکا، توکاریوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.