26 مارس 2023
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، ورمیوکا، نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون سابلوکیفکا، کاچکاریوکا، اولهیوکا، تیاهینکا، اینهولتس و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، کراسنوپولیوکا، سیل، سولدار، بیلوهوریوکا، باخموت، پیونیچنه، کامیانکا، وودیان، نولسکه، مارینکا، پوبیدا منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا کراسنه، نسکوچنه، وسله، هاتیشه، ووفچانسک، نسترنه، زمیانکی، نووملینسک، دووریچنا و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، ویشنوو در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، آندرییوکا، ماکییوکا، کرمینا، دیبرووا، ترنی و یامپولیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و لیمان، ویمکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، نیویورک و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه بلگورود فعال بود
پاولو کیریلنکو، رئیس اداره نظامی منطقه دونتسک گزارش داد، ارتش روسیه مدرسه ای در چاسیو یار در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین گفت: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کوتلاریوکا، کروخمالنه، برستوو و کیسلیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوسکه، کوزمینه و چروونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، اوزاریانیوکا، کلیشچییوکا، ایوانوداریوکا، سولدار، باخموت، دروژبا نیویورک و پیونیچن منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، هئورهییوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، پروومایسکه، مارینکا، وودیان، اورلیوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، پرچیستیوکا و میکیلسکی داچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا مایلوو، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچن، چاریونه، مالا توکماچکا، استپوف، پلاونی، شرباکی و کاچکاریوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، لووو، سادوو و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، کراسنوپولیوکا، اسپیرنه، سیل، باخموت، کلیشچییوکا، نووباخموتیوکا، ولیکا نووسیلکا، پرهچیستیوکا، کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، منطقه ژنرال ووومی‌خایلیوکا، و دونومی‌خایلیوکا از منطقه لوهانسک دفع کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سرینا-بودا، پاولیوکا، کیندراتیوکا و پوپیوکا در منطقه سومی و استارایتا، هوریف کوزاچوک، کوزاچا لوپان، بودارکی، ووفچانسک، استریلچا، کراسنه پرشه، اوهیرتسوه، ترنووا، خاکت را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
جوخه بمب افکن مولداوی یک کلاهک منفجره 80 کیلوگرمی را از یک موشک روسی منفجر کردند که در شمال این کشور در نزدیکی لارگا در 14 ژانویه سقوط کرد.
بلاروس و روسیه رزمایش هوایی مشترک را آغاز کردند
واشنگتن پست: ژنرال ارشد پنتاگون روز یکشنبه گفت: ارتش آمریکا برنامه آموزشی گسترده ای را برای نیروهای اوکراینی راه اندازی کرده است که بر نبرد در مقیاس بزرگ متمرکز است و هدف آن تقویت توانایی اوکراین برای پس گرفتن اراضی از نیروهای روسیه است.
یک نظامی روسی یک نارنجک را در واحد نظامی خود در منطقه بلگورود منفجر کرد که در نتیجه آن 3 نفر کشته، 10 نفر زخمی شدند و انبار مهمات منفجر شد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ووکیوکا و کیندراتیوکا در منطقه سومی و وترینارنه، استاریسا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ووفچانسک، بودارکی، استریلچا، ترنووا، چونیوکا، خاتنیه و توپولی منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، اورلیانکا، کوتلیاریوکا، برستوف و کروخمالنه در منطقه خارکف و همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، کرمینا، دیبرووا و چروونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، وییمکا، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، سولدار، پاراسکوویوکا، باخموت، وسله، دروژبا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، وسله، آودییوکا، هئورهییوکا، مارینکا، بردیچی، وودیان و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، اوریخیف، نووآندرییوکا، استپووه و پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون و آنتونیوکا در منطقه خرسون و دمیتریوکا در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree