1 ژوئن 2023
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودییوکا و نووپاولیوکا، آودییوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، ووهلدار، زولوتا نیوا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوووپیل، اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا، اوریخیف، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، شرباکی، مالی شرباکی و استپوف از زاپوریژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، هاوریلیوکا، مایلوو، زمییوکا، نووبریسلاو، کوزاتسکه، لووو، تیاهینکا، ایوانیوکا، میکیلسکه، آنتونیوکا، یانتارن، برهوو، ولتنسکه و خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه بر عملیات تهاجمی در نزدیکی کرمینا، باخموت، آودییوکا، اوپیتن، مارینکا و ووهلدار متمرکز شد. ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی چرونوپوپیوکا، شیپیلیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، فدوریوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، دوبوو-واسیلیوکا، اسپیرنه، وییمکا، باخموت، کراسنا هورا، پاراسکویووووکایوکا، کاموتو، کراسنا هورا، پاراسکوییووووکایوکا، کامیوانسکی، کامیوکایوکا، کاموتووووکا، کاموتو، و ، Avdiyivka، Maryinka و Bohoyavlenka از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه زاروتسکه، پوپیوکا و سادکی از منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، کراسنه، هلیبوکه، لیپتسی، استاریتا، موروخووتس، زلنه، نسکوچنه، هاتیشه، ووچانسک، بودارکی، کراسنه، ویلخواتسک و کاملیانسک را بمباران کرد. منطقه خارکف ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: پهپاد مسلح در نزدیکی ولفین منطقه سومی استفاده شد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه دووریچنا، هریانیکیوکا، کوچریوکا، کوپیانسک، کوریلیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا، برستوف، کروخمالنه، ویشنوو، چرونوپیفکا و کوزمینه در منطقه پیماکیوچانک، نوووووسلیوچانوکا، نووووووسلیوچانوکا، نوووووسلیوچانوکا، نوووووسلیوکایوکا، نوووووسلیفکایوکا، و نوووووسلیوکایوکای و نوکیفکای را بمباران کرد. ، کرمینا، دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، زالیزنیانسکه، پاراسکوییوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، میکولاییوکا، پردتچین، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، نیویورک و وسله از ژنرال استاتف اوکراین را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
Large smoke in the Tugnui coal mine, Buryatia. It looks like the flagship of SUEK (the Siberian coal energy company), which is owned by billionaire Andrey Melnichenko, is on fire.3 month ago
Large smoke in the Tugnui coal mine, Buryatia. It looks like the flagship of SUEK (the Siberian coal energy company), which is owned by billionaire Andrey Melnichenko, is on fire.
2 کشته بر اثر انفجار گاز خانگی در یفرموف منطقه تولا
3 month ago
وزارت خارجه روسیه یادداشتی را به سفارت آمریکا تسلیم کرد که در آن خواستار توقف مداخله در امور داخلی روسیه شد
3 month ago
ارتش روسیه روستای چروونا زوریا در منطقه خارکف را با خمپاره گلوله باران کرد
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، هاتیشه، ووچانسک و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، ایوانیوکا، کوچریوکا، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی از منطقه دونتسک و پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردمیوکا و اوزاریانیوکا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوتکا، زولوتا نیوا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوووپیل، اولهیوسکه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، استپوو از منطقه زاپوریژژیا و ولیکومیخایلیوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، هلا پریستان، زولوتا بالکا، کاچکاریوکا، مایلوو، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، وسله، زالیزنیانسکه، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
آتش سوزی در پالایشگاه نفت لوک اویل در کستوو، منطقه نیژنی نووگورود
3 month ago
The Ministry of Finance of the Russian Federation in January 2023 for the first time sold gold (3.6 tons) from the National Wealth Fund to cover the budget deficit
3 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران در روستای کازینکا در منطقه والوکی در منطقه بلگورود کشته شد
انفجار مهیبی در پنزا گزارش شده است
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، سمنیوکا، آودییوکا، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را بمباران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نوووپیل، اولهیوسکه، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، کاچکاریوکا، مایلوو، بریسلاو، وسله، ایوانیوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، دنیپروسکه و هونچارنه منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ورخنوکامیانسکه، واسوکیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کامیانکا، سیورنه، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک دفع کرد.
3 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نووواسیلیوکا، سردینا-بودا، سوپیچ، بویارو-لژاچی، ولفین و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسو، بودارکی و روبلن از منطقه خارکف.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree