14 جولای 2024
کرملین پس از هدف قرار دادن ترمینال نواتک، اقدامات دفاعی پیشگیرانه بیشتری را متعهد شد
5 month ago
رئیس‌جمهور زلنسکی دستور اجرای برنامه‌ای برای حفظ هویت ملی اوکراینی‌ها در کوبان، استارودوبشچینا، اسلوبوژانشچینای شمالی و شرقی در قلمرو کراسنودار، بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک و روستوف روسیه را صادر کرد. این در فرمان "در سرزمین های فدراسیون روسیه که به طور تاریخی توسط اوکراینی ها سکونت دارند" آمده است.
انفجارهایی در بریانسک گزارش شده است
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لاستوکین، آودییوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه ماکسیمیلیانیوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در استارومایورسکه، ریونوپیل در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا لوادنه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، بریسلاو، نووتیاهینکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 59 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک، نزدیک بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نزدیک نووباخموتیوکا، استپوو، آودیووکه، و پرووویکا در جنوب به سمت جنوب داشت. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: نولسکه منطقه دونتسک، هئوریویوکا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، از غرب تا وربوو و روبوتین منطقه زاپوریژژیا، در ساحل شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون.
در جهت شاختارسکه ارتش روسیه بوهویاولنکا، استارومایورسکه، زلنه پل را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به مینکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، کوستیانتینیوکا، تورتسک، نیویورک منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی منطقه چرنیهیو، مارچیخینا بودا، فوتوویژ، آتینسکه، پاولیوکا، کوستیانتینیوکا، سادکی از منطقه سومی، اودی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، کولودیاز را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در هرفسکه، ووچانسک، میکولایوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به ایوانیوکا، کیسلیوکا، تاباییوکا، پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کارمازینیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگل‌داری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، یامپولیوکا، هریهوریوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
In all districts of the Leningrad region, a high alert regime has been declared at critical infrastructure facilities - the administration of the Leningrad region
5 month ago
Landslide onto the road to Rosa Khutor, near the My Russia ethnopark in Sochi
فرآیندهای فناوری ترمینال Novatek-Ust-Luga پس از آتش سوزی به حالت تعلیق درآمد
5 month ago
India's Ministry of Civil Aviation on Afghanistan air crash: The plane that crashed in Afghanistan last night is *not* an Indian carrier, as is being wrongly attributed by some sources
آتش سوزی در پایانه بندر Ust-Luga پس از دو انفجار آغاز شد - رئیس منطقه Kingisepp
پدافند هوایی یک پهپاد را در منطقه اسمولنسک سرنگون کرد
انفجار در تولا گزارش شده است
5 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید یک پهپاد در منطقه اوریول سرنگون شد
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه هرمیاچ منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، پاولیوکا، ولودیمیریوکا، باسیوکا در منطقه سومی، اودی، اوخریمیوکا، زملیانکی، خاتنیه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به چرناتسکه در منطقه سومی حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، نتایلوف، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان کارمازینیوکا، نوسکه، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، ماسوتیوکا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می‌گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، وودیان، ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، نووآندرییوکا، شرباکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون، دمیتریوکا و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.