31 مارس 2023
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، مالی پروخودی، زلنه، نسکوچنه، استریلچا، ترنووا، بیلی کولودیاز، بولوهیوکا، دووریچنا و هریهوریوکا از منطقه خارکف را بمباران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ویلشانا، کوپیانسک، اورلیانکا، کیسلیوکا، پتروپاویوکا، کروخمالنه، تاباییوکا و برستوو در منطقه خارکف و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه و چرونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، رزدولیوکا، یاکوولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، ورخنوکامیانسکه، وسله، کوردمیوکا، دروژبا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، آودییوکا، هیورهییوکا، مارینکا، بردیچی، وودیانه و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، ورمیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ویلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید: Huliaipilske، Dorozhnyanka، Zaliznychne، Huliaipole، Shevchenko، Charivne، Mala Tokmachka، Novodanylivka، Orikhiv، Kamyanske، Zelenyy Hay و Malynivka در منطقه Zaporizhzhia.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، لوو، سادوو و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا، بیلوهوریوکا و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، سیل، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، وودیان، کرمینا، پوبیدا، مایورسک، ماریینکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک ارتش اوکراین دفع کرد. در گزارش صبح می گوید
سومین دور مذاکرات اوکراین و فدراسیون روسیه درباره تبادل اسیران جنگی و آزادی گروگان های غیرنظامی امروز در ترکیه برگزار شد.2 month ago
سومین دور مذاکرات اوکراین و فدراسیون روسیه درباره تبادل اسیران جنگی و آزادی گروگان های غیرنظامی امروز در ترکیه برگزار شد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، آودییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و ویلنه پل در منطقه دونتسک و هولیایپوله، زالیزنیچنه، هولیایپیلسکه، چروونه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، اوریخیف و کامیانسکه از منطقه زاپوریژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، روزدولیوکا، سیل، کراسنا هورا، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، پردتچین، کوردومیوکا، وودیان، نولسکه، کراسنوخروسیلکا، ژنرال کاینسک، دفع کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه سنکیوکا و کارپوویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوروخون و باچیفسک منطقه سومی، همچنین استریلچا، زلنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسو، هاتیشه، ووچانسک، چوهونیوکا و ریدکودوب از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، اورلیانکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، کولیسنیکیوکا، برستوو، بوهوسلاوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، هرکیوکا، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپیفکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، پیدهرودنه، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
سرباز مسلح از واحد نظامی در مسکو فرار کرد، عملیات پلیس برای دستگیری او ادامه دارد
2 month ago
اعزام بالگردهای روسی به خط مقدم زاپوریژژیا از طریق ماریوپل
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا نووواسیلیوکا و ووکیوکا در منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، استریلچا، استاریسا، اوهیرتسوه، ووفچانسک، ویلچا و نووملینسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا، تابایفکا، کروخمالنه، برستوو، ویشنو، ایوانیوکا و پرشاترونوو در منطقه خارکف و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی منطقه خارکف، همچنین ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا، کوزمینه و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، وییمکا، برستوو، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، پیدهورودنه، باخموت، چاسیو یار، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، دیلییوکا، و دروژبادسک، ژنرال استاف دون، را گلوله باران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، کراسنوهوریوکا، آودییوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ویلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: Malynivka، Zelenyy Hay، Huliaipole، Zaliznychne، Chervone، Charivne، Bilohirya، Kamyanske و Plavni در منطقه Zaporizhzhia و Marhanets در منطقه Dnipropetrovsk.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون دودچانی، استپانیوکا، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و کرمینا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، سیل، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، مایورسک، پروومایسکه و کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree