31 مارس 2023
2 month ago
لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: جنگ بین روسیه و غرب دیگر ترکیبی نیست، بلکه "تقریبا" واقعی است.
2 month ago
ناوگان دریای بالتیک روسیه تمرینات آمادگی رزمی را انجام می دهد
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سوپیچ، خارکفکا و پوپیوکا در منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، زلنه، پیلنا، ووچانسک، نووملینسک، استاریتا و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، پتروپاولیوکا، تابایوکا، سینکیوکا، کروخمالنه و کوپیانسک منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، جنگلداری سربریانسکه و کوزمینه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد، ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، کراسنوپولیوکا، زالیزن، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، کوردومیوکا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، نولسکه، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا و مارینکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ویلنه پل، ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک و هولیایپوله، پاولیوکا، نوودانیلیوکا، استپوف، اوریخیف، شرباکی و مالا توکماچکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. - گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون دودچانی، اینهولتس، هاوریلیوکا، برهونکا، موناستیرسکه، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک و وییمکا، روزدولیوکا، بیلوهوریوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، استوپوککی، نووباخموتیوکا، پروومایسکه و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
Turkish Armed Forces and Russian Army conducted joint patrols in west Kobane
2 month ago
پرتاب ها و انفجارهای موشکی در بلگورود گزارش شده است
The Syrian Observatory: Russian forces and government forces reopen a military airport in Aleppo countryside
اولاف شولز، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه بر اهمیت ائتلاف کشورهای خود پس از جنگ، علیرغم تنش های ایجاد شده توسط حمله روسیه به اوکراین، تاکید کردند.
مقامات آمریکایی و اروپایی مشکوک هستند که اطلاعات روسیه به یک گروه قومی ناسیونالیست دستور داده است تا بمب‌هایی را در اسپانیا برای رهبران اسپانیا و دیپلمات‌های آمریکایی و اوکراینی پست کند.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه منطقه لوهانسک و ترنی، جنگل سربریانسکه، ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، پروومایسکه، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بروسکی از منطقه چرنیهیو، سوپیچ - از منطقه سومی، همچنین وترینارنه، استریلچا، پیلن، استاریتا، ووفچانسک، نووملینسک، دووریچنا و کوپیانسک منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. گزارش صبحگاهی
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، سینکیوکا، پتروپاویوکا، تاباییوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، جنگل‌های ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، کوزمینه و سربریانسکه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت، کلیشچییوکا، نیویورک، دروژبا و زالیزن منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، هئورهییوکا، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، اوریخیف، نوودانیلیوکا، کامیانسکه، زلنی هی و نووسیلکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، بیلوزرکا، دنیپروسکه، یانترنه، برهوف و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 7 حمله موشکی انجام داده است که 3 مورد آن در Huliaipole و Kramatorsk، 15 حمله هوایی و بیش از 68 گلوله باران با MLRS از جمله علیه زیرساخت های غیرنظامی در نیکوپل انجام شده است.
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه ولفین منطقه سومی، هوریف کوزاچوک، وترینارنه، استریلچا، زلنه، ترنووا، استاریسا، اوهیرتسوه، ووفچانسک، ویلچا، بودارکی، کراسنه پرشه، کامیانکا، فیهولیوکا، منطقه ژنرال استارک و دوویچ را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، تاویلژانکا، ویلشانا، اورلیانکا، کوپیانسک، کروخمالنه، پیشانه، برستوو و ویشنف در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، ماکییوکا، نوسکه، پلوشانکا، هولیکووه، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، وییمکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، رزدولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پیونیچنه، زالیزنه، کوردومیوکا و مایورسک ژنرال ارتش دونتسک را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree