17 جولای 2024
5 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه تیمونویچی، آرخیپیوکا در منطقه چرنیهیو، پوپیوکا، آتینسکه، ولفین منطقه سومی، وترینارنه، نسترنه، کومیساروف در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوزاچا لوپان، هاتیشه در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، سربریانکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به بوهدانیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، پروومایسکه، نتایلوف منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا، یلیزاوتیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به اوروژاین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا چاریون، مالی شرباکی، استپوف، لوبکووه، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون، میخائلیوکا، سابلوکیفکا، بریسلاو، سادووه، آنتونیوکا، استانیسلاو، ایوانیوکا در منطقه خرسون و سولونچاکی در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به کاچکاریوکا، مایلوو، بریسلاو منطقه خرسون انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 42 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، در نزدیکی یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکی در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکهی و هِی‌وویسکی، هِی‌وویسکی و هِی‌وی‌کِیسک داشت. و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، از جنوب به Chervone، از غرب به Verbove و Robotyne از منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
5 month ago
به گفته مقامات محلی، یک هدف هوایی در نزدیکی روستای تیمونوو در منطقه بلگورود سرنگون شد
5 month ago
7 فروند Tu-22M3 بر فراز منطقه لیپتسک در هوا منتقل می شوند
5 month ago
فرماندهی نیروهای مسلح لهستان اعلام کرد: با توجه به فعالیت هواپیماهای روسی در نزدیکی مرز با لهستان، هواپیماهای لهستانی و متحدان آن سوار شدند. از صبح در بسیاری از مناطق اوکراین به دلیل گلوله باران روسیه زنگ ضد هوایی به صدا درآمده است
انفجارهایی در بریانسک گزارش شده است
5 month ago
انفجار در منطقه بلگورود گزارش شده است
2 بمب افکن دیگر Tu-22M3 از فرودگاه اولنیا بلند شدند
2 بمب افکن Tu-22M3 از فرودگاه شایکوفکا بلند شد
5 month ago
بمب افکن های Tu-95MS چندین موشک Kh-101 را از منطقه ساراتوف پرتاب کردند
بیش از 13 بمب افکن Tu-95MS از پایگاه هوایی اولنیا به سمت دریای خزر پرواز کردند.
5 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بارانیوکا، کارپوویچی، لئونیوکا در منطقه چرنیهف، زنوب-نوهورودسکه، مارچیخینا بودا، فوتوویژ منطقه سومی، اودی، اوخریمیوکا، زملیانکی، خاتنیه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را در هرانیو، هریهوریوکا در منطقه خارکف انجام دادند.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، ماسوتیوکا، سینکیوکا، پتروپاویوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Pischane در منطقه خارکف و Novoyehorivka در منطقه لوهانسک انجام داد.
5 month ago
در جهت آودییوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، آودییوکا، توننکه، پروومایسکه، نتایلوو، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووباخموتیوکا، آودیوکا، وودیانه در منطقه دونتسک حملات هوایی انجام داده است.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، اوروژاین در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه در منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، نووآندرییوکا، شرباکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون ارتش روسیه خرسون، شلیاخوو، بریسلاو، آنتونیوکا در منطقه خرسون و سولونچاکی، چورنومورکای منطقه میکولایف را با توپخانه گلوله باران کرد، ایوانیوکا، پونیاتیوکا، یانتارنه، برهوو، ولتنسکه منطقه خرسون را با MLRS گلوله باران کرد - ستاد کل ارتش اوکراین. در گزارش عصر می گوید
5 month ago
در جهت باخموت ارتش روسیه بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بوهدانیوکا، کروموو، کلیشچییوکا، بیلا هورا، مایورسکه منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کارمازینیوکا، نوسکه، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا، جنگل سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، مارینکا، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 53 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، ترنی منطقه دونتسک، ماکییوکا، بیلوهوریوکا، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، استپوو، آودییوکا و منطقه دونسک، پروووما داشت. هیورهییوکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک، در نزدیکی روباتین منطقه زاپوریژژیا، در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
کرملین پس از هدف قرار دادن ترمینال نواتک، اقدامات دفاعی پیشگیرانه بیشتری را متعهد شد
5 month ago
رئیس‌جمهور زلنسکی دستور اجرای برنامه‌ای برای حفظ هویت ملی اوکراینی‌ها در کوبان، استارودوبشچینا، اسلوبوژانشچینای شمالی و شرقی در قلمرو کراسنودار، بلگورود، بریانسک، ورونژ، کورسک و روستوف روسیه را صادر کرد. این در فرمان "در سرزمین های فدراسیون روسیه که به طور تاریخی توسط اوکراینی ها سکونت دارند" آمده است.