12 جولای 2024
5 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به نوومیخایلیوکا، کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا چاریون، مالی شرباکی، استپوو، لوبکووه، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون خرسون، توکاریوکا، مولودیژن، آنتونیوکا، چورنوبایفکا، بیلوزرکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 80 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نوولسکه از منطقه دونیتسک، هه‌یور و هه و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، غرب Verbove و Robotyne از Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به تابایفکا در منطقه خارکف حمله هوایی کردند.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، سمنیوکا در منطقه چرنیهیو، ولفین، پوپیوکا، پوکروفکا، هرابوفسکه در منطقه سومی، وترینارنه، نسترنه، کومیساروف در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به یابلونیوکا در منطقه سومی حمله هوایی کردند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، اوچریتینه، آودییوکا، پروومایسکه، نتایلوو منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
انفجارهای شدید در نزدیکی ایژفسک گزارش شده است
5 month ago
انفجار بین Votkinsk و Izhevsk در محدوده ای که موتورهای موشک در آن آزمایش می شوند
خاموشی در چندین منطقه بلگورود پس از انفجار گزارش شد
انفجارهایی در بلگورود گزارش شده است
5 month ago
آتش سوزی در کارخانه ZhBK-1 در بلگورود در نتیجه حمله موشکی مشکوک
آتش سوزی در منطقه کریدا در بلگورود پس از انفجار5 month ago
آتش سوزی در منطقه کریدا در بلگورود پس از انفجار
روسیه امروز از موشک Hvason 11GA (KN-23) کره شمالی علیه خارکف استفاده کرد5 month ago
روسیه امروز از موشک Hvason 11GA (KN-23) کره شمالی علیه خارکف استفاده کرد
Chinese Zhejiang Chouzhou Commercial Bank notified customers about the suspension of transactions with Russia
5 month ago
The North American Aerospace Defense Command (NORAD) detected and tracked four Russian military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone today. The Russian aircraft remained in international airspace and did not enter U.S. or Canadian airspace, per NORAD
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به منطقه پیشانه در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه پوکرووکا، شپیل، هولیشیفسکه، کوستیانتینیوکا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، استاریتا، ووچانسک، پلتنیوکا، مالا ووفچا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را به Veterynarne، Okhrimivka، Mala Vovcha در منطقه خارکف انجام داد.
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، یامپولیوکا، سربریانکا، فدوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر اعلام کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نوووکالینوو، نووباخموتیوکا، بردیچی، آودیوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، روبوتین، پیاتیخاتکی، پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه ارتش روسیه ووهلدار، زولوتا نیوا، اوروژاین، استارومایورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسکه منطقه دونتسک و نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، نوووبریسلاو، بریسلاو منطقه خرسون، ایوانیوکا، کرینکی، نووتیاهینکا، توکاریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 81 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، شمال به هریهوریوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، آودییوکا، نزدیک پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک، پووهویویکایکا و هئوروهیوکایوکا داشت. منطقه، Robotyne و از غرب به Verbove منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ایستگاه فرعی در روستای ولوکونوفکا در منطقه بلگورود در اثر حمله پهپاد آتش گرفت
فیلمی از یک جفت موشک کروز اوکراینی طوفان Shado/Scalp که مستقیماً از روی یک باتری اس-400 روسی در غرب کریمه در حال حرکت به سمت فرودگاه بلبک، 1/31 عبور می کنند.5 month ago
فیلمی از یک جفت موشک کروز اوکراینی طوفان Shado/Scalp که مستقیماً از روی یک باتری اس-400 روسی در غرب کریمه در حال حرکت به سمت فرودگاه بلبک، 1/31 عبور می کنند.
شبکه پرانا سرورهای ایمیل #SaharaThunder را نقض کرد و جزئیاتی از عرضه پهپادهای شاهد به روسیه با برخی پرداخت‌های طلایی را فاش کرد.
5 month ago
The entire high-mountainous Tsuntinsky region of Dagestan is cut off from road communications due to an avalanche, the Ministry of Emergency Situations for the region reported
جوزپ بورل فونتلس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی وارد کیف شد.5 month ago
جوزپ بورل فونتلس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی وارد کیف شد.
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۷ پهپاد بر فراز منطقه بلگورود خبر داد