3 اکتبر 2023
7 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، توستودوبوف، باچیفسک، باسیوکا و پوپیوکا در منطقه سومی و کراسنه، هلیبوکه، ووفچانسک، فیهولیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، پیشانه و برستوف در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، ماکییوکا، نوسکه، دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، واسوکیوکا، ایوانو دریوکا، پاراسکوویوکا، زالیزنیانسکه، چاسیو یار، باخموت، استوپوککی و کلیشچیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، توننکه، آودییوکا، پروومایسکه، زولوتا نیوا، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا، پرچیستیوکا و بوهویاولنکا در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
7 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Vremivka و Novopil منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. هولیایپوله، استپووه، اولهیوسکه، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، مالا توکماچکا، استپنوهیرسک و چاریونه از استان زاپوریژژیا و نیکوپول منطقه دنیپروپتروفسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرهای خرسون، مایلوو، زمییوکا، رسپوبلیکانتس، نووکایری، وسله، میکیلسکه، آنتونیوکا و دنیپروسکه در منطقه خرسون را بمباران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی هریانیکیوکا در منطقه خارکف دفع کرد. کرمینا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک؛ وییمکا، فدوریوکا، واسوکیوکا، باخموت، ایوانیوسکه و کلیشییوکا از منطقه دونتسک و زالیزنیچنه در منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
مزدوران PMC واگنر روسی، دیمیتری یاکوشنکو، جنگجوی خود را پس از مبادله اسیران اعدام کردند.7 month ago
مزدوران PMC واگنر روسی، دیمیتری یاکوشنکو، جنگجوی خود را پس از مبادله اسیران اعدام کردند.
7 month ago
رئیس جمهور ساندو: طرح روسیه برای ایجاد یک دولت جدید و غیرقانونی مطیع مسکو از طریق اعتراضات گسترده در پاییز گذشته. او از پارلمان خواست تا اختیارات بیشتری به نیروهای امنیتی و دادستان ها بدهد
مایا ساندو ادعای زلنسکی در مورد طرح های بی ثبات کننده روسیه برای مولداوی را تایید کرد. او به تازگی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته است که استراتژی جدید FSB این است که افراد به نهادهای دولتی نفوذ کنند و گروگان بگیرند.
7 month ago
روس ها همچنین اخیراً یک اردوگاه در Postoyalye Dvory در شرق کورسک ایجاد کردند. اینها تحولات بسیار اخیری است که در 2 هفته گذشته رخ داده است. Postoyalye Dvory قبلاً عناصری از ارتش 6 ترکیبی را در اختیار داشت، در حالی که Pogonovo ارتش 1 تانک
تصاویر نگهبان نشان می دهد که یک اردوگاه صحرایی احتمالی در زمین تمرین پوگونوو در نزدیکی ورونژ ایجاد شده است. تصاویر نوری از 7 فوریه. با نگاهی به تصاویر SAR، فعالیت در اواخر ژانویه آغاز شد7 month ago
تصاویر نگهبان نشان می دهد که یک اردوگاه صحرایی احتمالی در زمین تمرین پوگونوو در نزدیکی ورونژ ایجاد شده است. تصاویر نوری از 7 فوریه. با نگاهی به تصاویر SAR، فعالیت در اواخر ژانویه آغاز شد
در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، ارتش روسیه کالینوف، اورلیوکا، سیورنه، آودییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار، زولوتا نیوا، نسکوچنه، ورمیوکا و نووسیلکا را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی آودییوکا، وسله، نولسکه و مارینکا حملات هوایی انجام دادند.
7 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک و مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، مهدالینیوکا و استپنوهیرسک در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی مالا توکماچکا و کامیانسکه حملات هوایی انجام داده است.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، هاوریلیوکا، مایلوو، چرونی مایاک، نوووبریسلاو، بریسلاو، بورهونکا، پریدنیپروسکه و استانیسلاو منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی جنگل‌های بیلوهوریوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، فدوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، پروومایسکه، پوبیدا، مارینکا و ووهلهدار در منطقه دونتسک دفع کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. نووواسیلیوکا، پوروخون، استودنوک، استاریکوو و ولفین در منطقه سومی و کراسنه، هالیبوکه، سینلنیکووه، ووچانسک، فیهولیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف، هوانوردی حملات هوایی در نزدیکی هاتیشه و ووفچانسک انجام دادند. گزارش
Leak from Progress MS-21 appears to be less extensive than a similar loss of coolant on Souyz MS-22 in December, but it seemingly originated from the same area of a radiator.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، خرینیوکا و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوروخون، استودنوک، بیلوکوپیتوف، ووکیوکا، استاری ویرکی، شپیل، پاولیوکا و پونومارنکی از منطقه سومی و اودی، چروونا زوریا، استریلچا، هلیبوکه، لوکیانتسی، اوهیرتسوه، ترنووا و فیهولیوکا از منطقه خارکف می‌گوید: - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در منطقه خارکف می‌گوید. گزارش صبح
7 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نووملینسک، هریانیکیوکا، دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، کوچریفکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوو در منطقه خارکف و ماکییوکا، پلوشانکا، دیبرووا و بیلوهوریوکا از استان لوهانسک در منطقه فورسس اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
7 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه میکولایوکا، اسپیرنه، واسوکیوکا، وسله، برستوو، بیلوهوریوکا، برخیوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، چاسیو یار، باخموت، ایوانیوسکه، بیلا هورا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، منطقه تورتسک، ژنرال دون و مایکورس را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، هئوریویوکا، مارینکا، بوهویاولنکا، نوومیخایلیوکا، زولوتا نیوا، پرچیستیوکا، ووهلدار و ولیکا نووسیلکا را گلوله‌باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، استپووه، شرباکی، نووآندرییوکا، نوودانیلیوکا، مالا توکماچکا و چاریونه از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا در منطقه خرسون، شهر خرسون و همچنین اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کرمینا، شیپیلیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
7 month ago
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی @rafaelmgrossi این هفته پس از مذاکرات اخیر با رئیس‌جمهور ZelenskyyUa و مقامات اوکراینی در کیف، در تلاش برای توافق بر سر ایجاد منطقه حفاظتی و ایمنی هسته‌ای در اطراف NPP Zaporizhzhya با مقامات ارشد روسیه در مسکو گفتگو کرد.
7 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا و هِی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، نووواسیلیوکا، استودنوک، ولفین، باسیوکا، میکولایوکا، اولکساندریوکا، ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی و اودی، وترینارنه، کوزاچا لوپان، مالی پروخودی، استاریتا و دووریچنا در منطقه خارکف آمده است.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان سینکیوکا، کوپیانسک، پیشانه، برستوو، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. جنگلداری نووسلیفسکه، استلماخیوکا، چرونوپوپیوکا، دیبرووا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
7 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه میکولایوکا، اسپیرنه، واسوکیوکا، وسله، برستوف، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، چاسیو یار، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، باخموت، اولکساندرو-شولتین، تورتسک، پیونیچن و مایورسک منطقه ژنرال دونتسک را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
7 month ago
در جهت‌های آودییوکا و نووپاولیوکا، ارتش روسیه کامیانکا، آودییوکا، پروومایسکه، وودیانه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، ماریینکا، بوهویاولنکا، نوومی‌خایلیوکا، نسکوچنه، زولوتا نیوا، پره‌چیستیوکا، صبح منطقه ژنرال ووئهسک اوکراین را بمباران کرد. گزارش
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree