31 مارس 2023
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، میکولایوکا از منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، سردینا بودا، موراوینیا، باچیفسک، بودیولنه، ولکیوکا، ولفین و یوناکیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
در جهت اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هوریف کوزاچوک، کراسنه، استاریتا، اوخریمیوکا، هلیبوکه، کوزاچا لوپان، دووریچانسکه، وارواریوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، نسکوچنه، ترنووا، استریلچا و کوپیانسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ایوانیوکا، کیسلیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف، نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک و برستوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلا هورا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، باخموت، نیویورک، کلیشچییوکا، کوردومیوکا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، وودیانه، نولسکه، وسله، کراسنوخوریوکا، مارینکا، پروومایسکه و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، وولدار و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، استپوو، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت خرسون، میخایلیوکا، هاوریلیوکا، دودچانی، کاچکاریوکا، چرونی مایاک، اودرادوکامیانکا، پونیاتیوکا، رسپوبلیکانتس، کوزاتسکه، تیهینکا، کومیشانی و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، سیل، بلاهوداتنه، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، نوومیخایلیوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا و وولدار منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید.
2 month ago
Earthquake of magnitude 4.7 - 100 km SW of Paratunka, Russia
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، میکولایوکا در منطقه چرنیهیو و روژکوویچی و باچیفسک از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، هوریف کوزاچوک، کراسنه، استاریتا، اوخریمیوکا، وارواریوکا، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه و کوپیانسک منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کروخمالنه و برستوف در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا، وسله، بیلوهوریوکا، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، کوردمیوکا، مایورسک، دروژبا، پیونیچنه، زالیزنه و تورتسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، وسله، وودیانه، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار و زولوتا نیوا را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه زالیزن، ایلینکا، ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک، همچنین اولهیوسک، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، استاروکراینکا، چاریونه، اوریخیف، نوودانیلیوکا، نووآندریوژک از منطقه ژنرال زایف، و نووآندریوژک از منطقه زاپوریف، و نووآندریوژک از منطقه زاپوریف را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، دودچانی، چروونی مایاک، موناستیرسکه، تومارینه، برهونکا، تیاهینکا، کومیشانی و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، دروژبا، وودیانه، مارینکا، پوبیدا، ووهلهدار و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
Russian forces were co-located at the airbase where the OPCW IIT believes the chemical attack was launched from
2 month ago
سازمان نظارت بر رسانه های روسیه، Roskomnadzor وب سایت های CIA و FBI را مسدود کرد
2 month ago
پوتین با شورای امنیت روسیه مسائل مهمی از جمله فلات قاره روسیه در اقیانوس منجمد شمالی را مورد بحث و بررسی قرار داد
2 month ago
بالگرد Mi-8 در فرودگاه ونوکوو مسکو سقوط کرد
2 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه خرسون را در جهت خرسون گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوسچانکا، نوسکه و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، وودیان، نولسکه، مارینکا و وولدار منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه تیمونویچی و سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. تیموفییوکا، پاولیوکا و ولیکا پیساریوکا از منطقه سومی، همچنین استریلچا، ترنووا، وارواریوکا، استاریتا، ووچانسکی خوتوری، اوخریمیوکا، بودارکی، کولودیازنه و نووملینسک منطقه خارکف با توپخانه، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اوکراین می گوید.
2 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پودولی، اورلیانکا، پیشانه، تابایوکا، برستوف و لوزووا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا از منطقه لوهانسک، همچنین ایوانیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا، دیبرووا و کوزمینه در منطقه لوهانسک، همچنین یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پیونیچنه و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree