31 مارس 2023
2 month ago
کمیسر حقوق بشر روسیه: در دیدار با همکاران اوکراینی و ترکیه‌ای خود پیشنهادهای مهمی درباره آتش‌بس ارائه کردم.
ارتش روسیه کوراخیوکا و کوراخوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو و کوچریفکا، اولکساندریوکا و پوکرووکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، سوسنیوکا، زلنه، ووفچانسک، ختنیه، کراسنه، لوپان، کراسنه پرشه و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ویلشانا، اورلیانکا و کیسلیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و ترنی و سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، اسپیرنه، دروژبا و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وسله، نولسکه، هئورهییوکا، مارینکا و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ویلنه پل و نوووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا، هولیایپوله، استپوف، شرباکی و بیلوهیریا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، وسله، رسپوبلیکانتس، دنیپروسکه، دوچانی، مایلوو، زولوتا بالکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Hryanykivka در منطقه خارکف، Stelmakhivka - منطقه لوهانسک و اسپیرنه، Rozdolivka، Vesele، Bakhmut، Klischiyivka، Mayorsk، Vodyane، Nevelske، Krasnohorivka، Maryinka و Prechystivka در منطقه ژنرال دونتسک ارتش اوکراین، دفع کرد. در گزارش صبح می گوید
فدراسیون روسیه زندانیان سیاسی غازیف، گافاروف، کریموف، مرتضی و عثمانوف را به 13 سال زندان محکوم کرد.
[email protected] will launch a backup spacecraft to the @Space_Station next month to get the 2 cosmonauts and 1 astronaut after a leak was detected on a Soyuz capsule attached to the station, per @interfax_news
2 month ago
2 غیرنظامی در نتیجه گلوله باران در شهر Schebekyne در منطقه بلگورود زخمی شدند
2 month ago
بدون گرما در شهر مگیون در منطقه خانتی مانسیسک روسیه پس از حادثه در خط لوله گرمایش در میان دمای -37 درجه سانتیگراد در منطقه
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. استاریکوو، شالیهین، ولفین، پوپیوکا، باسیوکا و پتروشیوکا از منطقه سومی و استریلچا، زلنه، آمبارنه و هاتیشه در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، سولدار و باخموت منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، زلنه پل و نوووپیل در منطقه دونتسک و هولیایپوله، هولیایپیلسکه، چاریون، شرباکی و استپوف از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، زولوتا بالکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا، چرونوپوپیوکا، کوزمینه در منطقه لوهانسک و سولدار، بیلوهوریوکا، پیدهرودنه، باخموت، کلیشچییوکا، وودیان، کوردومیوکا، مایورسک، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش
2 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هالاهانیوکا و هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. کورنوک، کوچریوکا، استودنوک، بونیاکین، آتینسکه، کیندراتیوکا و میروپیلیا در منطقه سومی، همچنین استاریتا، چوهونیوکا، میلوو، کولودیازنه و نووملینسک از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، پرشاترونوو، ایوانیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و استلماخیوکا و میاسوژاریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، کوزمینه، چروونوپیفکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در صبح امروز اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، وسله، روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، دیلییوکا، دروژبا، زالیزن و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، نولسکه، هئورهییوکا، ماریینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا دوروژنیانکا، چاریونه، بیلوهیریا، مالی شرباکی، استپوو و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و اولکسییوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree