31 مارس 2023
2 month ago
پوتین با شورای امنیت روسیه آخرین تحولات جنگ علیه اوکراین را بررسی کرد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، تیموفییوکا در منطقه سومی و وترینارنه، استریلچا، زلنه، استاریتسا، ووچانسک، ویلچا، بودارکی، کراسنه پرشه، دووریچنا و کوپیانسک را در منطقه خارکف گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک تاویلژانکا، ویلشانا، اورلیانسکه، کوپیانسک، کروخمالنه، پیشانه، برستوف، استلماخیوکا و ویشنوو در منطقه خارکف و همچنین نووسلیفسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوویهوریوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپیفکا، کرمینا، دیبرووا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا و مایورسک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کامیانکا، آودییوکا، وسله، وودیان، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسک، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، بیلوهیریا، اوریخیف، مالی شرباکی و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، کاچکاریوکا، رسپوبلیکانتس، تیاهینکا، ایوانیوکا، نووتیاینکا، توکاریوکا، اینهولتس، خرسون، بلاهوویشنسکه و روزلیو را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. ورخنوکامیانسکه، کراسنوپولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، دیلییوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا، نووسیلکا از منطقه دونتسک و مالا توکماچکا و استپوف از منطقه زاپوریژیا در صبحگاه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گویند.
رئیس‌جمهور لهستان @AndrzejDuda در @PLHouseDavos: مرز ناتو و بلاروس باید مانند مرز ناتو و روسیه محافظت شود. ما باید به آرزوی عضویت اوکراین در ناتو پاسخ دهیم - ما باید دستورالعمل های ناتو را در مورد هزینه های دفاعی به روز کنیم و برای دوره ای از عدم اطمینان آماده باشیم.
ارتش روسیه پدافند هوایی پانتسیر را بر بالای چندین ساختمان در مسکو مستقر کرد2 month ago
ارتش روسیه پدافند هوایی پانتسیر را بر بالای چندین ساختمان در مسکو مستقر کرد
2 month ago
پارلمان اروپا به تازگی به قطعنامه ای غیرالزام آور رای داد که خواستار تشکیل دادگاه بین المللی ویژه برای تعقیب جنایات تجاوزکارانه روسیه به اوکراین است و خاطرنشان کرد که باید نه تنها پوتین و رهبری روسیه، بلکه لوکاشنکا و رهبری در بلاروس را نیز مورد تحقیق قرار دهد.
2 month ago
لاوروف: مسکو و مینسک برای "هر سناریویی" از سوی غرب آماده هستند
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بوچکی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوپیوکا منطقه سومی؛ بودارکی، زملیانکی، هاتیشه، زلنه، ووچانسک، ترنووا، کراسنه، کامیانکا، چوهونیوکا، نووملینسک و دووریچنا در منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک کوریلیوکا، پتروپاویوکا، کیسلیوکا، ایوانیوکا، کروخمالنه، سینکیوکا، برستوف و تابایفکا در منطقه خارکف و همچنین استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، دروژلوبیوکا در منطقه خارکف و نوویهوریوکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، بیلوهوریوکا، وسله، مایورسک، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا و دروژبا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وودیان، نولسکه، پروومایسکه، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، زولوتا نیوا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، شرباکی، استپوف، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، برهوو، وسله، کاچکاریوکا، یانتارن و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، ورخنوکامیانسکه، سولدار، سیل، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، اولکساندرو-شولتین، کوردومیوکا، وودیان، مارینکا، پوبیدا و پاراسکویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
Russian owner of cryptocurrency exchange Bitzlato arrested in Miami
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میکولایوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Rivne، Atynske، Iskryskivschyna و Novodmytrivka از منطقه Sumy و Veterynarne، Krasne، Lukyantsi، Neskuchne، Starytsya، Ohirtseve، Hatysche، Vovchansk، Rybalkyne، Bilyy Kolodyaz، Nesterne، Zemlyanky، Novomlyvkaivka، منطقه ژنرال کاملیانکی، کاملینک، ژنرال کاملیانسک، کاملیانسک نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف، کوتلیاریوکا، ویشنوو، ایوانیوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چروونوپیفکا، کرمینا، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، بیلوهوریوکا، وسله، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا، زالیزن و نیویورک ارتش منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree