9 دسامبر 2023
4 month ago
Detained the head of Dimitrovgrad - the second largest city in the Ulyanovsk region
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ارتش اوکراین 37 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، شمال به ایوانیوکا در منطقه خارکف و از جنوب به نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک، آندرییوکا، کوردومیوکا و دروژبا در منطقه دونتسک، آودییوکا، مارینکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل ارتش داشت. اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت اوریخوو-واسیلیوکا، ایوانیوسکه، مارکوف، چاسیو یار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نولسکه، نووباخموتیوکا، آودییوکا، سیورنه، توننکه، نووکالینوو، پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، اولکساندروپیل، هاستر، هئوریویوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا و کنستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیمای روسیه به مارینکا حمله هوایی کرد.
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه، وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، بلاهوداتنه، استروژوه، استارومایورسکه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اودرادنه در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نووداریوکا، کومیشوواخا، شرباکی، اوریخیف، پیاتیکاتکی در منطقه زاپوریژژیا و نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را در Huliaipilske، Mala Tokmachka و Orikhiv انجام داده است.
4 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه اولهیوکا، سادووه، پریدنیپروسکه، رسپوبلیکانتس، خرسون و کیزومیس را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به زمییوکا، تومارین و اودرادوکامیانکا در منطقه خرسون انجام داده است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میخالچینا اسلوبودا، هرمیاچ، خرینیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. باسیوکا، استپوک، ولفین، پاولیوکا از منطقه سومی و اودی، اوخریمیوکا، نسکوچنه، بوچکووه، آمبارن منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، زاپادنه، پتروپاویوکا، پودولی، کراسنه، کوپیانسک ووزلووی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کروهلیاکیوکا و کوچریفکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 50 درگیری رزمی با نیروهای روسی در شرق تا پتروپاویوکا در منطقه خارکف، شمال شرق دیلییوکا، آودییوکا، مارینکا و کراسنوگریوکا، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Sydorivka، Studenok، Basivka، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Huryiv Kozachok، Strilecha، Hatysche، Potykhonove، Odradne و Bolohivka از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، کیندراشیوکا، کوچریفکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا و پودولی در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا و پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
4 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
4 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، اودرادنه، بلاهوداتنه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، چروون، زالیزنیچن، پاولیوکا، پیاتیخاتکی و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و همچنین نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، روبوتین و اوریخیف حمله هوایی کرد.
پهپاد بر فراز پودولسک در منطقه مسکو سرنگون شد
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه شرباکی، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک و چرونودنیپروفکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، ایوانیوکا، دنیپروسکه، بیلوزرکا، کیزومیس، خرسون منطقه خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
4 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ویلشانا و سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومایورسکه، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Bobylivka، Studenok، Myropillya، Hrabovske از منطقه Sumy و Karayichne، Budarky و Zemlyanky از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودنروبیوکا، استریلچا، هاتیشه در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کروخمالنه انجام داده است.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا، تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، دیبرووا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه تیخونیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پردتچین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Khromove، Klischiyivka، Stupochky، Dyliyivka، Oleksandro-Shultyne و نیویورک منطقه دونتسک انجام داد.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اورلیوکا، استپووه، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووکالینوف منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، هرهییوکا، نوومیخایلیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.