31 مارس 2023
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه میکولایوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Rivne، Atynske، Iskryskivschyna و Novodmytrivka از منطقه Sumy و Veterynarne، Krasne، Lukyantsi، Neskuchne، Starytsya، Ohirtseve، Hatysche، Vovchansk، Rybalkyne، Bilyy Kolodyaz، Nesterne، Zemlyanky، Novomlyvkaivka، منطقه ژنرال کاملیانکی، کاملینک، ژنرال کاملیانسک، کاملیانسک نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، برستوف، کوتلیاریوکا، ویشنوو، ایوانیوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چروونوپیفکا، کرمینا، دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وییمکا، بیلوهوریوکا، وسله، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا، زالیزن و نیویورک ارتش منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، هئورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نووپیل را در منطقه دونتسک و تیمیریوکا، شرباکی، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سیل، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، وودیانه، نولسکه، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
وزارت امور خارجه:[email protected]: ما همچنان متعهد به حفظ کمک های امنیتی خود به اوکراین هستیم، زیرا اوکراین از مردم خود در برابر حملات وحشیانه روسیه دفاع می کند، مانند آنچه که همین آخر هفته در یک ساختمان آپارتمانی در دنیپرو در روز شنبه دیدیم، دور از خط مقدم.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، میکیلسکی داچی و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، ورمیوکا، نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه، کامیانسکه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون سابلوکیفکا، کاچکاریوکا، اولهیوکا، تیاهینکا، اینهولتس و خرسون را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، کراسنوپولیوکا، سیل، سولدار، بیلوهوریوکا، باخموت، پیونیچنه، کامیانکا، وودیان، نولسکه، مارینکا، پوبیدا منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا کراسنه، نسکوچنه، وسله، هاتیشه، ووفچانسک، نسترنه، زمیانکی، نووملینسک، دووریچنا و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، ویشنوو در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه، آندرییوکا، ماکییوکا، کرمینا، دیبرووا، ترنی و یامپولیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و لیمان، ویمکا، بیلوهوریوکا، سولدار، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، نیویورک و وسله در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
پدافند هوایی در منطقه بلگورود فعال بود
پاولو کیریلنکو، رئیس اداره نظامی منطقه دونتسک گزارش داد، ارتش روسیه مدرسه ای در چاسیو یار در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین گفت: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کوتلاریوکا، کروخمالنه، برستوو و کیسلیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوسکه، کوزمینه و چروونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، اوزاریانیوکا، کلیشچییوکا، ایوانوداریوکا، سولدار، باخموت، دروژبا نیویورک و پیونیچن منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، هئورهییوکا، وسله، آودییوکا، نولسکه، پروومایسکه، مارینکا، وودیان، اورلیوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، پرچیستیوکا و میکیلسکی داچی منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا مایلوو، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچن، چاریونه، مالا توکماچکا، استپوف، پلاونی، شرباکی و کاچکاریوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، لووو، سادوو و خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، کراسنوپولیوکا، اسپیرنه، سیل، باخموت، کلیشچییوکا، نووباخموتیوکا، ولیکا نووسیلکا، پرهچیستیوکا، کراسنوگریوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، منطقه ژنرال ووومی‌خایلیوکا، و دونومی‌خایلیوکا از منطقه لوهانسک دفع کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سرینا-بودا، پاولیوکا، کیندراتیوکا و پوپیوکا در منطقه سومی و استارایتا، هوریف کوزاچوک، کوزاچا لوپان، بودارکی، ووفچانسک، استریلچا، کراسنه پرشه، اوهیرتسوه، ترنووا، خاکت را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
جوخه بمب افکن مولداوی یک کلاهک منفجره 80 کیلوگرمی را از یک موشک روسی منفجر کردند که در شمال این کشور در نزدیکی لارگا در 14 ژانویه سقوط کرد.
بلاروس و روسیه رزمایش هوایی مشترک را آغاز کردند
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree