30 ممکن است 2023
4 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ووکیوکا و کیندراتیوکا در منطقه سومی و وترینارنه، استاریسا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ووفچانسک، بودارکی، استریلچا، ترنووا، چونیوکا، خاتنیه و توپولی منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد. گزارش صبح
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، اورلیانکا، کوتلیاریوکا، برستوف و کروخمالنه در منطقه خارکف و همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، کرمینا، دیبرووا و چروونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، وییمکا، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، سولدار، پاراسکوویوکا، باخموت، وسله، دروژبا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، وسله، آودییوکا، هئورهییوکا، مارینکا، بردیچی، وودیان و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، اوریخیف، نووآندرییوکا، استپووه و پلاونی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون و آنتونیوکا در منطقه خرسون و دمیتریوکا در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سیل، سولدار، باخموت، کلیشچییوکا، نووباخموتیوکا، کراسنوگریوکا، وودیان، مایورسک و مارینکا از منطقه ژنرال استاف اوکراین در Forces دفع کرد. گزارش صبح
Blackout in the northern of Kaspiysk after fire at substation
ارتش روسیه شب گذشته منطقه نیکوپل را با توپخانه گلوله باران کرد4 month ago
ارتش روسیه شب گذشته منطقه نیکوپل را با توپخانه گلوله باران کرد
4 month ago
در بحبوحه حملات موشکی مجدد مسکو که چندین شهر اوکراین را برای اولین بار در نزدیک به دو هفته اخیر هدف قرار دادند، ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، قول داد تانک ها و سیستم های توپخانه ای را در اختیار اوکراین قرار دهد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، مالی پروخودی، زلنه، نسکوچنه، استریلچا، ترنووا، بیلی کولودیاز، بولوهیوکا، دووریچنا و هریهوریوکا از منطقه خارکف را بمباران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ویلشانا، کوپیانسک، اورلیانکا، کیسلیوکا، پتروپاویوکا، کروخمالنه، تاباییوکا و برستوو در منطقه خارکف و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه و چرونوپیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، رزدولیوکا، یاکوولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، ورخنوکامیانسکه، وسله، کوردمیوکا، دروژبا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، آودییوکا، هیورهییوکا، مارینکا، بردیچی، وودیانه و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، ورمیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ویلنه پل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید: Huliaipilske، Dorozhnyanka، Zaliznychne، Huliaipole، Shevchenko، Charivne، Mala Tokmachka، Novodanylivka، Orikhiv، Kamyanske، Zelenyy Hay و Malynivka در منطقه Zaporizhzhia.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، لوو، سادوو و خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا، بیلوهوریوکا و چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، سیل، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، وودیان، کرمینا، پوبیدا، مایورسک، ماریینکا و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک ارتش اوکراین دفع کرد. در گزارش صبح می گوید
سومین دور مذاکرات اوکراین و فدراسیون روسیه درباره تبادل اسیران جنگی و آزادی گروگان های غیرنظامی امروز در ترکیه برگزار شد.4 month ago
سومین دور مذاکرات اوکراین و فدراسیون روسیه درباره تبادل اسیران جنگی و آزادی گروگان های غیرنظامی امروز در ترکیه برگزار شد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، کراسنوگریوکا، آودییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و ویلنه پل در منطقه دونتسک و هولیایپوله، زالیزنیچنه، هولیایپیلسکه، چروونه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، اوریخیف و کامیانسکه از منطقه زاپوریژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، روزدولیوکا، سیل، کراسنا هورا، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، پردتچین، کوردومیوکا، وودیان، نولسکه، کراسنوخروسیلکا، ژنرال کاینسک، دفع کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه سنکیوکا و کارپوویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. پوروخون و باچیفسک منطقه سومی، همچنین استریلچا، زلنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسو، هاتیشه، ووچانسک، چوهونیوکا و ریدکودوب از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، زاپادنه، سینکیوکا، اورلیانکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، کولیسنیکیوکا، برستوو، بوهوسلاوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، هرکیوکا، ماکییوکا، نوسکه، چرونوپیفکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree