28 نوامبر 2023
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 50 درگیری رزمی با نیروهای روسی در شرق تا پتروپاویوکا در منطقه خارکف، شمال شرق دیلییوکا، آودییوکا، مارینکا و کراسنوگریوکا، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Sydorivka، Studenok، Basivka، Velyka Pysarivka از منطقه Sumy و Huryiv Kozachok، Strilecha، Hatysche، Potykhonove، Odradne و Bolohivka از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، کیندراشیوکا، کوچریفکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پتروپاویوکا و پودولی در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف و روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه حملات هوایی به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه و روزدولیوکا در منطقه دونتسک انجام دادند.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشییوکا و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا و پروومایسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حمله هوایی به آودیوکا انجام داده است.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، ماکسیمیلیانیوکا، هئورهییوکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
3 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، ووهلدار، اودرادنه، بلاهوداتنه و ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به استارومایورسک حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، چروون، زالیزنیچن، پاولیوکا، پیاتیخاتکی و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا و همچنین نیکوپول در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به مالا توکماچکا، روبوتین و اوریخیف حمله هوایی کرد.
پهپاد بر فراز پودولسک در منطقه مسکو سرنگون شد
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه شرباکی، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک و چرونودنیپروفکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، ایوانیوکا، دنیپروسکه، بیلوزرکا، کیزومیس، خرسون منطقه خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ویلشانا و سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومایورسکه، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Bobylivka، Studenok، Myropillya، Hrabovske از منطقه Sumy و Karayichne، Budarky و Zemlyanky از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودنروبیوکا، استریلچا، هاتیشه در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کروخمالنه انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا، تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، دیبرووا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه تیخونیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پردتچین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Khromove، Klischiyivka، Stupochky، Dyliyivka، Oleksandro-Shultyne و نیویورک منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اورلیوکا، استپووه، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووکالینوف منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، هرهییوکا، نوومیخایلیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پاولیوکا، زولوتا نیوا و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.3 month ago
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.
فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. حداقل 7 بمب افکن Tu-95 در هوا
3 month ago
هوانوردی نظامی مسئول انفجارهای گزارش شده در مناطق مسکو و تولا است
3 month ago
اوکراین هشدار خطر جنگ را برای بنادر آناپا، نووروسیسک، گلندژیک، تواپسه، سوچی و تامان صادر کرد.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، بلشنیا و یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Kozache، Boyaro-Lezhachi، Kindrativka از منطقه Sumy و Kozacha Lopan، Mala Vovcha، Ambarne و Bolohivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ولفین و کوستیانتینیوکا در منطقه سومی حملات هوایی انجام داد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پوتنیکوف، فیهولیوکا، پودولی و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به شیکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، برستوو، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هریهوریوکا و سربریانکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هاستر، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بلاهوداتنه، ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک و استارومایورسکه و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در استارومایورسکه حملات هوایی انجام داده است.