14 جولای 2024
4 month ago
تلگرام برای بسیاری از کاربران گزارش شده است
4 month ago
نایب رئیس شورای امنیت فدراسیون روسیه مدودف: فدراسیون روسیه در صورت جنگ با غرب با نیروهای سه گانه هسته ای به کیف، برلین، لندن و واشنگتن حمله خواهد کرد، همه برنامه های پرواز قبلا بارگذاری شده است.
4 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، ویلنا اسلوبودا، هولیشیفسکه، وسلیوکا، موهریتا، میخایلیفسکه، ییزدتسکه از منطقه سومی، هوریف کوزایکوروچو، هوریف کوزایکوئر، هوریف کوزایکوئر، را گلوله باران کرد. شمال خارکف منطقه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را در استونی، چورنه، سادوود در منطقه خارکف انجام داده است.
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در سینکیوکا، پتروپاویوکا، کوپیانسک در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به جنگل‌های ماکییوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک انجام داده است.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، چاسیو یار، ایوانیوسکه، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
4 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، استپووه، لاستوکین، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اورلیوکا در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوییوکا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه وودیان، زولوتا نیوا، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به وولدار منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه لوادنه، مالینیوکا، زالیزنیچنه، چاریونه، نووآندرییوکا، لوبکووه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به نووداریوکا در منطقه زاپوریژژیا حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرهای خرسون، بریسلاو، آنتونیوکا، سوفیوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین 63 درگیری رزمی با نیروهای روسی در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا در منطقه دونتسک، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک، لاستوچکینه در منطقه دونتسک، هئورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلوکا از جنوب غربی و دونیتسک جنوب غربی داشت. به Staromayorske منطقه دونتسک، Verbove و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
انفجارهایی در منطقه بلگورود گزارش شده است
4 month ago
وزیر خارجه آمریکا: روسیه از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی ضعیف تر است
4 month ago
زلنسکی درباره پوتین در پی مرگ ناوالنی: "بعد از قتل الکسی ناوالنی، پوتین است که پوتین را به عنوان رئیس ظاهرا مشروع دولت روسیه تصور کنیم. او اراذلی است که قدرت را از طریق فساد و خشونت حفظ می کند."
4 month ago
وزارت دفاع روسیه می گوید 33 پهپاد در شبانه روز سرنگون شده اند
فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، سرهنگ ژنرال الکساندر سیرسکی: تصمیم برای خروج از آودیویکا گرفته شد.4 month ago
فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، سرهنگ ژنرال الکساندر سیرسکی: تصمیم برای خروج از آودیویکا گرفته شد.
پس از مرگ ناوالنی بیش از 100 نفر از عزاداران در روسیه بازداشت شدند4 month ago
پس از مرگ ناوالنی بیش از 100 نفر از عزاداران در روسیه بازداشت شدند
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چاریونه، مالا توکماچکا، پیاتیخاتکی، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، رومشکوف، خرسون، دنیپروسکه در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین بیش از 70 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، آندرییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، منطقه نوووو از دونتسک، منطقه هئوروهیوکیل، انجام داد. در کرانه شرقی رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، وودیان، زولوتا نیوا، اوروژاین، استارومایورسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، روزدولیوکا، ترنی منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
4 month ago
در جهت های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، سردینا-بودا، کورنوک، استودنوک، بویارو-لژاچی، کیندراتیوکا، بیلوودی، ولیکا پیساریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودی، هاتیشه و کاترینیوکا در منطقه خارکف انجام داده است.
4 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه کالینیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به Klischiyivka منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودییوکا، نووباخموتیوکا، بردیچی، لاستوکین، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به آودییوکا، سمنیوکا، لاستوکین در منطقه دونتسک انجام داده است.
Asked about the "devastating" consequences that he said Russia would face if Navalny was killed, President Biden says that they have already faced devastating consequences with their losses in Ukraine.
Biden: "Make no mistake - Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. Nobody should be fooled