24 مارس 2023
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا پوپیوکا و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، هلیبوکه، کراسنه، هاتیشه، ووچانسک و دووریچنا در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، ایوانیوکا، کوچریوکا، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی از منطقه دونتسک و پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردمیوکا و اوزاریانیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پرچیستیوتکا، زولوتا نیوا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نوووپیل، اولهیوسکه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، استپوو از منطقه زاپوریژژیا و ولیکومیخایلیوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، هلا پریستان، زولوتا بالکا، کاچکاریوکا، مایلوو، آنتونیوکا و خرسون را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، وسله، زالیزنیانسکه، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
آتش سوزی در پالایشگاه نفت لوک اویل در کستوو، منطقه نیژنی نووگورود
1 month ago
The Ministry of Finance of the Russian Federation in January 2023 for the first time sold gold (3.6 tons) from the National Wealth Fund to cover the budget deficit
1 month ago
یک نفر در نتیجه گلوله باران در روستای کازینکا در منطقه والوکی در منطقه بلگورود کشته شد
انفجار مهیبی در پنزا گزارش شده است
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، سمنیوکا، آودییوکا، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را بمباران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه نوووپیل، اولهیوسکه، پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، هولیایپوله، چاریونه، مالا توکماچکا، نووآندرییوکا، استپووه و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، زولوتا بالکا، هاوریلیوکا، کاچکاریوکا، مایلوو، بریسلاو، وسله، ایوانیوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، دنیپروسکه و هونچارنه منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ورخنوکامیانسکه، واسوکیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کامیانکا، سیورنه، پروومایسکه، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک دفع کرد.
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نووواسیلیوکا، سردینا-بودا، سوپیچ، بویارو-لژاچی، ولفین و اولکساندریوکا از منطقه سومی و استریلچا، نسکوچنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسو، بودارکی و روبلن از منطقه خارکف.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی منطقه دونتسک و ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا، کوزمینه، دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، میکولایوکا، روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، استوپوککی، تاراسیوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
پهپاد مظنون Tu-141 استریژ اوکراین در کالوگا سقوط کرد1 month ago
پهپاد مظنون Tu-141 استریژ اوکراین در کالوگا سقوط کرد
وال استریت ژورنال: مسکو و تهران در حال برنامه ریزی برای تاسیس کارخانه پهپادهای ایرانی در روسیه هستند
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید بویارو-لژاچی از منطقه سومی و اولکساندریوکا، هلیبوکه، کراسنه، زلنه، نسکوچنه، استاریسا، اوهیرتسوه، ووچانسک، بودارکی، چوهونیوکا و ولیکی بورلوک در منطقه خارکف.
1 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک نووملینسک، دووریچنا، هریانیکیوکا، سینکیوکا، کوپیانسک، پیشانه، کیسلیوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف، نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی منطقه دونتسک و ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه، چرونوپوپیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، برستوف، وسله، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، بیلا هورا، اوزاریانیوکا، دروژبا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، هورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش روسیه در جهت های Zaporizhzhia و Kherson نووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. هولیایپوله، یئهوریوکا، چاریونه، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، اوریخیف و شرباکی از استان زاپوریژژیا و آنتونیوکا، خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree