1 ژوئن 2023
2 month ago
پوتین با قدیروف در کرملین دیدار کرد
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ولفین منطقه سومی و استریلچا، مالی پروخدی، کراسنه، ولیکی بورلوک و بولوهیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان ارتش روسیه دووریچنا، زاپادنه، ماسوتیوکا، کوپیانسک، کروخمالنه، پیشانه و چرنشینای منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Makiyivka، Nevske، Dibrova و Bilohorivka منطقه لوهانسک، همچنین Siversk و Spirne منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اوریخوو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، چاسیو یار، پردتچین، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، دروژبا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه بردیچی، آودییوکا، توننکه، وودیانه، هئوریویوکا، نولسکه، کراسنوخیوکا، هاستر، پوبیدا، ووهلهدار، ورمیوکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. بریسلاو، پونیاتیوکا، دنیپروسکه و بیلوزرکا از منطقه خرسون و تامارین و اوچاکف از منطقه میکولایف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین 102 حمله روسیه را در نزدیکی دووریچنا، نوسکه، چرونوپوپیوکا، کرمینا، دیبرووا، بیلوهوریوکا و ورخنوکامیانسکه، واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا و ایوانیوسکه، کامیانکا، آودییوکا، وودیانووو، وودیانکا، وودیویوکا، وودیانوو و سیویکایکا دفع کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: نیروهای روسی به حمله به شهر باخموت ادامه می دهند.
به گفته مقامات محلی، پدافند هوایی 4 موشک را بر فراز بلگورود سرنگون کرد
"Alexei, the world has not forgotten your vital message to us all: We cannot, we must not be afraid to oppose dictators and authoritarianism wherever it rears its head." "Navalny" wins the Academy Award for Best Documentary Feature Film
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، چروونا زوریا، کراسنه، اوهیرتسوه، کولودیازنه، کراسنه پرشه، نووملینسک و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه دووریچنا، هریانیکیوکا، ماسوتیوکا، کیسلیوکا و پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نووسلیفسکه، نوسکه، کوزمینه، بیلوهوریوکا و استلماخیوکا از منطقه لوهانسک، همچنین دیبرووا، روزدولیوکا، اسپیرنه و یاهیدن از منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
2 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، زالیزنیانسکه، دوبووو-واسیلیوکا، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، کوستیانتینیوکا، بیلا هورا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، اولکساندرو-شولتین، منطقه ژنرال دانیفسک، و نیویورک-آم سیلیوکا را بمباران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
2 month ago
در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه بردیچی، لاستوچکینه، آودییوکا، وودیان، کراسنوگریوکا، هئورهییوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار، زولوتا نیوا، اولکساندروپیل، اورلیوکا، توننکه، نووووکایوکا، نوبیوکایوکا، نوبیوکایوکا، نوبیوکایوکا، نووووکایوکا، نوبیوکایوکا، نوبیوکایوکا، نوبیوکایوکا، نوبیوکایوکا، نوبیوکایل، را گلوله باران کرد. ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، مالی شرباکی، اولهیوسکه، چروونه، چاریونه، تاورییسکه، پریدنیپروفسکه، منطقه پلاویا و استپیوژ را بمباران کرد. نوووپیل منطقه دونتسک، همچنین نوودمیتریوکا، میخایلیوکا، دودچانی، زمییوکا، وسله، ایوانیوکا، آنتونیوکا، بیلوزرکا، دنیپروسکه، رسپوبلیکانتس، چرونی مایاک، نووسیلکا، اودرادوکامیانکا، اولهیوکا، شهر ژنرال توکاریوکا، شهر پویشکونی، تویاکوهر نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین بیش از 92 حمله روسیه را در نزدیکی باخموت، کامیانکا، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، زولوتا بالکا، کاچکاریوکا، کاییری، کوزاتسکه، میکولایوکا، ایوانیوکا، اینهولتس، مولودیژن، اینژنرنه و خرسون را گلوله‌باران کرد.
2 month ago
نیروهای روسی اقدامات تهاجمی را در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاکتارسکه انجام می دهند. ارتش اوکراین بیش از 100 حمله روسیه را در نزدیکی هریانیکیوکا، ماسوتیوکا، نوسکه، کرمینا، بیلوهوریوکا، اسپیرنه و فدوریوکا، زالیزنیانسکه، پاراسکوویوکا، دوبوو-واسیلیوکا، باخموت، بوهدانیوکا و ایوانیوسکه، کامیانوو، کامیانوو، کامیانووکا، و ایوانیوسکه، کامیانوو، کامیانووکا، دفع کرد. Krasnohorivka، Maryinka و Novomykhaylivka منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
2 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، یلین، هی و لئونیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید Znob-Novhorodske، Seredyna-Buda، Khodyne و Atynske در منطقه Sumy و Strilecha، Starytsya، Ohirtseve، Ambarne، Fyholivka، Novomlynsk، Dvorichna، Zapadne و Kamyanka در منطقه خارکف.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، هریانیکیوکا، ماسوتیوکا، کیسلیوکا، پیشانه و کروخمالنه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوسکه و کوزمینه در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، زالیزنیانسکه، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، باخموت، اوزاریانیوکا، الکساندرو-شولتین، کوستیانتینیوکا، مایورسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: در جهت‌های آودییوکا، مارینکا و شاکتارسکه، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، کامیانکا، آودییوکا، توننکه، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، مارینکا، هئورهییوکا، نوومی‌خایلیوکا و ووهلهدار را گلوله‌باران کرد.
آتش سوزی بزرگ در یک شرکت تولید پلاستیک در منطقه مسکو2 month ago
آتش سوزی بزرگ در یک شرکت تولید پلاستیک در منطقه مسکو
2 month ago
"آزادی روسیه" ویدئویی را منتشر کرد که مدعی حمله آتش سوزی به هواپیمای Su-27 در فرودگاه Tsentralnaya Uglovaya در نزدیکی شهر Artyom (نزدیک ولادی وستوک) در منطقه Primorsk روسیه شد.
بر اثر گلوله باران روستای یاسنیه زوری در منطقه بلگورود یک نفر زخمی شد
2 month ago
پوتین با شورای امنیت فدراسیون روسیه در مورد توسعه روابط با نزدیکترین همسایگان و متحدان در EAEU گفتگو کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، سردینا-بودا و آتینسکه در منطقه سومی و کوزاچا لوپان، استریلچا، کراسنه، ووچانسک و بولوهیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه نووملینسک، دووریچنا، هریانیکیوکا، زاپادنه، کیسلیوکا، کروخمالنه و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: Nevske، Dibrova و Chervonopopivka از منطقه Luhansk، همچنین Rozdolivka در منطقه دونتسک.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، زالیزنیانسکه، مینکیوکا، دوبوو-واسیلیوکا، بوهدانیوکا، باخموت، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و مایورسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای آودییوکا و شاکتارسکه، آودییوکا، وودیانه، پروومایسکه، هئورهییوکا، نولسکه، کراسنوگریوکا، پوبیدا، ووهلهدار، پرچیستیوکا و نسکوچنه را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا، نووسیلکا و نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. هولیایپوله، زالیزنیچنه، هولیایپیلسکه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا و کامیانسکه در منطقه زاپوریژژیا، همچنین میخایلیوکا و خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree