2 آوریل 2023
1 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه سنکیوکا، تیمونوویچی و یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ویلنا اسلوبودا از منطقه سومی و وترینارن، هلیبوکه، اوهیرتسوه، زلن، نسکوچنه، هاتیشه و ووچانسک از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، هولوبیوکا، کوپیانسک و کیسلیوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی و تورسکه در منطقه دونتسک و ماکییوکا، چرونوپیفکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، وسله، بیلوهوریوکا، روزدولیوکا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، نیویورک و دروژبا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، توننکه، وودیان، نوومیخایلیوکا، هورهییوکا و مارینکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، بوهویاولنکا و ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه نووپیل و ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. اولهیوسکه، مالینیوکا، هولیایپیلسکه، نوودانیلیوکا، مالا توکماچکا از منطقه زاپوریژژیا و کاچکاریوکا، رسپوبلیکانتس، کوزاتسکه و خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی هرکیوکا، نوسکه، کرمینا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، کراسنا هورا، پاراسکوییوکا، باخموت و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک دفع کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 130590 برآورد می کند1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین تلفات روسیه را 130590 برآورد می کند
1 month ago
آتش سوزی بزرگ در کارخانه ساخت و ساز پل در منطقه بلگورود روسیه
.@ناوشکن موشک هدایت شونده کلاس آرلی بورک نیروی دریایی USS Nitze، متصل به @GHWBCVN77، قبل از رفتن به مقر نیروی دریایی ترکیه در Gölcük برای تماس با بندر، از استانبول بازدید می کند. در 5 ماه گذشته، یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین در دریای مدیترانه باقی مانده است.1 month ago
[email protected]ناوشکن موشک هدایت شونده کلاس آرلی بورک نیروی دریایی USS Nitze، متصل به @GHWBCVN77، قبل از رفتن به مقر نیروی دریایی ترکیه در Gölcük برای تماس با بندر، از استانبول بازدید می کند. در 5 ماه گذشته، یو اس اس جورج اچ دبلیو بوش در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین در دریای مدیترانه باقی مانده است.
1 month ago
ایمیل‌های فاش شده نشان می‌دهد که یک گروه لابی مرتبط با کرملین به چندین سیاستمدار اروپایی برای ترویج سیاست‌های طرفدار روسیه پرداخت‌هایی ارائه کرده است. مشروعیت بخشیدن به الحاق کریمه در میان آنها
1 month ago
Assad's forces bombard with heavy artillery the outskirts of the town of Al-Bara in rural Idlib
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، پاراسکوویوکا، وسله، باخموت و ایوانیوسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، توننکه، وسله، سیورنه، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخرووکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را بمباران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون ارتش روسیه ورمیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. هولیایپیلسکه و کامیانسکه از منطقه زاپوریژژیا، همچنین خرسون، زولوتا بالکا، میخایلیوکا، هاوریلیوکا، میلوو، برهونکا، نووتیاهینکا و کیزومیس از منطقه خرسون - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، میکولایوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه و کوردومیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
1 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، هرمیاچ و یلین را در منطقه چرنیهیو گلوله باران کرد. Muraveyna، Tovstodubove، Studenok، Katerynivka، Vovkivka و Volfyne از منطقه Sumy و Veterynarne، Kozacha Lopan، Strilecha، Hlyboke، Zelene، Starytsa، Ohirtseve، Hatysche، Vovchansk، Vovchanski Khutory، Okhrimivka منطقه ژنرال Kharmivinsk، و Novoffrk اوکراین در گزارش صبح می گوید
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، هولوبیوکا، کوپیانسک، کوچریوکا، کیسلیوکا و کوتلیاریوکا در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا، دیبرووا و تورسکه منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
پوتین غرب را تهدید کرد که واکنش روسیه به تامین خودروهای زرهی محدود به خودروهای زرهی نخواهد بود
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا، کروخمالنه، پیشانه در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان نوویهوریوکا، نوسکه و دیبرووا در منطقه لوهانسک و ترنی و سربریانکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، پاراسکوویوکا، باخموت، ایوانیوسکه، پردتچین، استوپوککی، دروژبا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا سیورنه، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، هئورهییوکا، مارینکا، پوبیدا و نوومی‌خایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، چاریونه، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه بریسلاو، آنتونیوکا و خرسون و همچنین دمیتریوکا در منطقه میکولایف را در جهت خرسون گلوله باران کرد.
1 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Novoselivske، Ploschanka، Nevske، Chervonopopivka، Dibrova، Kuzmyne و Bilohorivka در منطقه لوهانسک و Spirne، Bilohorivka، Vasukivka، Blahodatne، Krasna Hora، Bakhmut و Klischiyivka - For General Staces of Donetsk اوکراین می گوید. در گزارش صبح
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree