12 جولای 2024
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، چروون، چاریون، مالا توکماچکا، روباتینه، کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرهای خرسون، توکاریوکا، دریوکا، دنیپروسکه، تیاهینکا، ایوانیوکا، کرینکی منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش اوکراین 59 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ترنی منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، توننکه، سیورنه، پروومایسکه، نولسکه از منطقه دونتسک، هئورهییوکا و نوومیکایو و نوومیکایف شمالی داشت. رباتین منطقه Zaporizhzhia، در ساحل شرقی رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، تابایفکا، ایوانیوکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی را به سینکیوکا، پتروپاویوکا، کوچریوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، کروخمالنه و پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت هریهوریوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کلوسی، بارانیوکا، هرمیاچ، بوهدانوف منطقه چرنیهیو، ولودیمیریوکا، استپوک، پوکرووکا، هرابوفسکه در منطقه سومی، وسله، هاتیشه، بودارکی در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه در مالا ووچا، اوستینیوکا، ویلخواتکا، کولودیازنه در منطقه خارکف حملات هوایی انجام داده است.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، کوراخوف، هورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، وولدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به استارومایورسکه منطقه دونتسک حمله هوایی کردند.
5 month ago
وزارت دفاع روسیه از سرنگونی یک پهپاد در منطقه بریانسک خبر داد
5 month ago
هلیکوپتر Mi-8 در پرواز پتروزاوودسک - ویتگرا از رادارها در کارلیا ناپدید شد.
5 month ago
یک پهپاد زیرساخت های ارتباطی را در تیوتکینو در منطقه کورسک هدف قرار داده و به آن آسیب رساند
طبق گزارش ها، تاکر کارلسون در حال بازدید از مسکو است5 month ago
طبق گزارش ها، تاکر کارلسون در حال بازدید از مسکو است
5 month ago
در جهت شاختارسکه، ارتش روسیه وودیان، پرچیستیوکا، استارومایورسکه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به استارومایورسک، وولدار و اوروژاین در منطقه دونتسک انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، بیلوهیریا، روبوتین، پیاتیکاتکی منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه چروونی مایاک، توکاریوکا، سادووه، کیزومیس، ایوانیوکا، کرینکی، اینژنرنه در منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به چرونی مایاک، کرینکی، زمییوکا در منطقه خرسون حملات هوایی انجام داد.
5 month ago
ارتش اوکراین 45 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا، ایوانیوکا در منطقه خارکف، جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک، ترنی و یامپولیوکا در منطقه دونتسک، بوهدانیوکا و کلیشچییوکا در منطقه دونتسک، آودییوکا، پروومایسکه از منطقه دونتسک، و کراس نووووکایوکا داشت. منطقه دونتسک، جنوب به زولوتا نیوا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
ارتش روسیه در جهت لیمان بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، ویمکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت، هریهوریوکا، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا، آندرییوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه نووباخموتیوکا، بردیچی، استپووه، آودییوکا، پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به اولکساندروپیل در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی در منطقه چرنیهیو، استپوک، هرابوفسکه، پوپیوکا، مورسیتا در منطقه سومی، کوزاچا لوپان، اوهیرتسوه، مالا ووچا، پیشانه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به بودارکی، کولودیازنه، هریهوریوکا در منطقه خارکف انجام داد.
5 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه سینکیوکا، ایوانیوکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به کوپیانسک، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایفکا، پیشانه در منطقه خارکف انجام داده است.
خاموشی در چندین منطقه در بلگرود به دلیل نقص فنی در شبکه برق
5 month ago
لوک اویل گزارش داد: پالایشگاه نفت ولگوگراد به طور معمول به کار خود ادامه می دهد
5 month ago
نخست وزیر فنلاند: فعلا مرزهای خود را با روسیه باز نخواهیم کرد زیرا خطری که از سوی روسیه می آید همچنان وجود دارد.
اطلاعات نظامی اوکراین گزارش می دهد که خلبان بمب افکن Tu-95MS در انگلس مورد اصابت گلوله قرار گرفته است
5 month ago
پالایشگاه Lukoil-Volgogradneftepereraobtka در ولگوگراد پس از حمله هواپیماهای بدون سرنشین در طول شب تا حدی فعالیت خود را متوقف می کند.
5 month ago
17 نفر در راهپیمایی در باغ الکساندروفسکی در نزدیکی کرملین بازداشت شدند
یکی از واحدهای اصلی پالایشگاه ولگوگراد ELOU-AVT-5 در اثر حمله پهپادی در آتش سوخت.5 month ago
یکی از واحدهای اصلی پالایشگاه ولگوگراد "ELOU-AVT-5" در اثر حمله پهپادی در آتش سوخت.
5 month ago
امشب پس از حمله یک پهپاد، آتش سوزی شدیدی در پالایشگاه نفت LUKOIL-Volgogradneftepererabotka رخ داد. مساحت کل آتش سوزی حدود 300 متر مربع بود.
5 month ago
پدافند هوایی روسیه 7 پهپاد را بر فراز مناطق بلگورود، روستوف و ولگوگراد سرنگون کرد. پالایشگاه ولگوگراد در اثر سقوط آوار آتش گرفت