28 نوامبر 2023
پهپاد بر فراز پودولسک در منطقه مسکو سرنگون شد
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه شرباکی، مالی شرباکی، پیاتیخاتکی، استپنوهیرسک و چرونودنیپروفکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به روباتین در منطقه زاپوریژژیا انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، ایوانیوکا، دنیپروسکه، بیلوزرکا، کیزومیس، خرسون منطقه خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 30 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی ویلشانا و سینکیوکا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومایورسکه، روباتین در منطقه زاپوریژژیا داشته است.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه بوچکی، هرمیاچ، وسله منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Seredyna-Buda، Bobylivka، Studenok، Myropillya، Hrabovske از منطقه Sumy و Karayichne، Budarky و Zemlyanky از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودنروبیوکا، استریلچا، هاتیشه در منطقه خارکف انجام داده است.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه فیهولیوکا، دووریچنا، زاپادنه، کوپیانسک، کیسلیوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کیسلیوکا و کروخمالنه انجام داده است.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه کوزمینه، بیلوهوریوکا، تورسکه، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه و روزدولیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، دیبرووا و اسپیرنه در منطقه دونتسک انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه تیخونیوکا، چاسیو یار، کلیشچییوکا، بیلا هورا، پردتچین و پیونیچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی خود را به Khromove، Klischiyivka، Stupochky، Dyliyivka، Oleksandro-Shultyne و نیویورک منطقه دونتسک انجام داد.
3 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه اورلیوکا، استپووه، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، نولسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به نووکالینوف منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، هرهییوکا، نوومیخایلیوکا و کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، بلاهوداتنه، استارومایورسکه در منطقه دونتسک و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به پاولیوکا، زولوتا نیوا و استارومایورسکه در منطقه دونتسک انجام داده است.
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.3 month ago
هوانوردی روسیه با بمب هدایت شونده به مرکز پزشکی در منطقه کوپیانسک حمله کرد، تلفاتی در پی داشت.
فعالیت هوانوردی استراتژیک روسیه. حداقل 7 بمب افکن Tu-95 در هوا
3 month ago
هوانوردی نظامی مسئول انفجارهای گزارش شده در مناطق مسکو و تولا است
3 month ago
اوکراین هشدار خطر جنگ را برای بنادر آناپا، نووروسیسک، گلندژیک، تواپسه، سوچی و تامان صادر کرد.
3 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه خرینیوکا، بلشنیا و یانژولیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. Kozache، Boyaro-Lezhachi، Kindrativka از منطقه Sumy و Kozacha Lopan، Mala Vovcha، Ambarne و Bolohivka از منطقه خارکف. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به ولفین و کوستیانتینیوکا در منطقه سومی حملات هوایی انجام داد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه پوتنیکوف، فیهولیوکا، پودولی و کیسلیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه به شیکیوکا در منطقه خارکف حمله هوایی کرد.
3 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، ورخنوکامیانسکه، برستوو، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هریهوریوکا و سربریانکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، اولکساندروپیل، نووباخموتیوکا، نووکالینوو، سیورنه، نولسکه منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت مارینکا، ارتش روسیه کراسنوگریوکا، هاستر، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا، پاراسکوویوکا، کاترینیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسی به کراسنوگریوکا حمله هوایی کردند.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بلاهوداتنه، ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک و استارومایورسکه و لوادنه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در استارومایورسکه حملات هوایی انجام داده است.
3 month ago
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه اولهیوسکه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نووداریوکا، مالی شرباکا و کامیانسکه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه حملات هوایی به مالا توکماچکا، اوریخیف و نوودانیلیوکا در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه چروونی مایاک، آنتونیوکا، دنیپروسکه، استانیسلاو و خرسون منطقه خرسون را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به اودرادوکامیانکا و داچی انجام داده است.
3 month ago
نیروهای روسیه در حال انجام اقدامات تهاجمی در مناطق دونتسک و لوهانسک هستند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین 36 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی کلیشچییوکا و کوردومیوکا، آودییوکا، مارینکا، استارومیخایلیوکا و کراسنوخوریوکا، بلاهوداتنه، نوووپوکرووکا داشته است.
3 month ago
منبعی در اپراتور شناورهای دریایی روسیه Rosmorrechflot گزارش می دهد که پهپاد به یک نفتکش در 30 مایلی تنگه کرچ برخورد کرده است.
3 month ago
دادگاه روسیه الکسی ناوالنی را در پرونده افراط گرایی به ۱۹ سال زندان دیگر محکوم کرد
3 month ago
یک موشک در کارخانه ماشین آلات Votkinsky در حین آزمایش منفجر شد
3 month ago
Putin signed a law on a one-time tax of 10% on excess profits for large companies
هشدار در پست پلیس نزدیک روستوف بخشی از آموزش بود
پس از حمله مشکوک، پست پلیس بین روستوف-آن-دون و تاگانروگ، درخواست پشتیبانی کرد