28 نوامبر 2023
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا استریلچا، بوچکووه، کومیساروف، کراسنه، زلن، آمبارنه، بوهرواتکا، هاتیشه و اودرادنه در منطقه خارکف را گلوله‌باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و استلماخیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وسله، نولسکه، کراسنوگریوکا، کامیانکا، هیورهییوکا، ماریینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا، ووهلهدار و پاراسکوویوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Zelene Pole و Novopil منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Huliaipole، Zaliznychne، Charivne، Scherbaky و Stepove از منطقه Zaporizhzhia و Nikopol در منطقه Dnipropetrovsk، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چورنوبایفکا، آنتونیوکا، بریسلاو، زولوتا بالکا و خرسون را گلوله باران کرد.
10 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا، دیبرووا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و اوزاریانیوکا، سولدار، کراسنا هورا، پیدهورودنه، باخموت، کلیشچییوکا، سیل، پروومایسکه، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد. در گزارش صبح
10 month ago
آتش‌بس موقت یکجانبه روسیه که توسط پوتین در کریسمس ارتدکس دستور داده شد، قرار بود از ساعت 9:00 به وقت گرینویچ روز جمعه تا ساعت 21:00 به وقت گرینویچ روز شنبه در اوکراین اجرایی شود. اوکراین آن را به عنوان یک ژست توخالی و تلاش برای به دست آوردن زمان برای سازماندهی مجدد نیروهای خود رد کرد
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانشینا، استریلچا، استاریتا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ووچانسک، اوستینیوکا و فیهولیوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
10 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، تاویلژانکا، دووریچنا، ویلشانا، سینکیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، تابایفکا، کروخمالنه و برستوف در منطقه خارکف و کوزمیوکا، نووسلیفسکه و استلماخیوکا از منطقه لوهانسک را بمباران کرد. گزارش
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان ماکییوکا، پلوشانکا، کوزمینه و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، برستوف، بیلوهوریوکا، وسله، یاکوولیوکا، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، دیلییوکا، اوزاریانیوکا، پیونیچنه، منطقه ژنرال دونیتسک، شهر نیویورک و منطقه ژنرال دونیتسک نیویورک را بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، کراسنوگریوکا، آودییوکا، نولسکه، هئوریویوکا، مارینکا و نوومیخایلوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، میکیلسکه، ووهلهدار و پرهچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه Vremivka، Zelene Pole و Novopil منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: Huliaipole، Dorozhnyanka، Zaliznychne، Huliaipilske، Charivne، Novodanylivka، Scherbaky، Stepove و Prymorske در منطقه Zaporizhzhia و Nikopol در منطقه Dnipropetrovsk.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، خرسون، چورنوبایوکا و توکاریوکا را گلوله باران کرد.
10 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا، ماکییوکا و پلوشانکا در منطقه لوهانسک و اسپیرنه، سولدار، کراسنا هورا، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، پروومایسکه، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک دفع کرد.
سخنگوی پنتاگون @PentagonPresSec با جزئیات بیشتر در مورد خودروهای جنگی برادلی ایالات متحده برای اوکراین: "هم قابلیت تهاجمی و هم دفاعی برای اوکراینی ها برای تغییر معادله در میدان نبرد.
10 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، باخموت، بیلا هورا، دیلییوکا، آودییوکا، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومی‌خایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، زولوتا نیوا، ووهلهدار، میکیلسکی داچی و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون، پولتاوکا، هولیایپیلسکه، مالا توکماچکا و استپوف از منطقه زاپوریژژیا و خرسون، نووسیلکا، تیاهینکا و سادوو را گلوله‌باران کرد.
10 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کامیانسکا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید کوستینه، مایسکه و پاولیوکا از منطقه سومی و کراسنه، استاریتا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ووچانسک، اوستینیوکا و فیهولیوکا از منطقه خارکف
10 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، ایوانیوکا، کوپیانسک، دووریچنا، ویلشانا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا و کروخمالنه در منطقه خارکف و ماکییوکا، پلوشانکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
10 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه کارپوویچی، لئونیوکا و هرمیاچ منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. رومسکوو و روژکوویچی - سامسکوی و استریلچا، کراسنه، زلنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسوه، ووچانسک و آمبارن در منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، نووملینسک، دووریچنا، کوپیانسک، کوتلیاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و ماکییوکا، پلوشانکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت و آودییوکا، کراماتورسک، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموت، کلیشچیوکا، وودیان و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ورمیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، ووهلهدار و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های زاپوریژژیا و خرسون بیش از 25 شهرک را گلوله باران کرد.
10 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، کراسنا هورا، باخموت، مایورسک، مارینکا، نوومیخایلیوکا، پوبیدا و کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.