22 ژوئن 2024
1 year ago
مدیریت شهری کیف: حدود 20 موشک به سمت شهر شلیک شد، همه آنها سرنگون شدند، تلفات ناشی از آوار
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا لئونیوکا، یسنا پولیانا و میخالچینا اسلوبودا در منطقه چرنیهیو و بودیولنه، ولفین و تیموفییوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا بودارکی، ووچانسکی خوتوری، لیپتسی، ووچانسک، کراسنه و نسکوچنه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک سینکیوکا، ایوانیوکا، کوتلیاریوکا و تابایفکا در منطقه خارکف و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و نوسکه در منطقه لوهانسک و جنگلداری وریهینسکه و یامپولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، ایوانیوسکه، کراسنوپولیوکا، اسپیرنه، باخموت، اوزاریانیوکا، نیویورک، کلیشچییوکا و کوردومیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، بردیچی، نولسکه، کراسنوخوریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا، ویلنه پل، نوووپیل منطقه دونتسک و مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا و اوریخیف در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، بریسلاو، آنتونیوکا، دودچانی، کاچکاریوکا، بیلوزرکا، نووکایری، رسپوبلیکانتس و خرسون را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی چرونوپوپیوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا، بلاهوداتنه، باخموت، کلیشچییوکا، مارینکا، ووهلهدار و پاولیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
1 year ago
دو آلمانی در باخموت، جایی که برای گروه واگنر مزدور روسی می‌جنگیدند، دستگیر شدند.
بایدن: "با نزدیک شدن به بهار، نیروهای اوکراینی برای دفاع از قلمروی که در اختیار دارند و آماده حملات متقابل اضافی برای آزادسازی سرزمین خود هستند، کار می کنند. آنها باید بتوانند در کوتاه مدت با تاکتیک ها و استراتژی در حال تحول روسیه در میدان نبرد مقابله کنند.
طبق @POTUS، آموزش M1 Abrams در اسرع وقت آغاز خواهد شد
.@POTUS رسماً اعلام کرد که ایالات متحده 31 تانک M1 Abrams را به عنوان بخشی از "توانایی پایدار" برای دفاع از خود در برابر "تجاوز واقعاً وحشیانه روسیه" به اوکراین ارسال خواهد کرد.
1 year ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه خرینیوکا و کارپوویچی منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: هلوخیف، بویارو لژاچی، آتینسکه، سولیانیکی و پاولیوکا در منطقه سومی، همچنین هاتیشه، ووچانسک، ووچانسکی خوتوری، بودارکی و دووریچنا در منطقه خارکف.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک ویلشانا، سینکیوکا، ایوانیوکا، کوتلاریوکا، تابایوکا در منطقه خارکف، همچنین نووسلیفسکه و استلماخیفکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا، نوسکه، ترنی و یامپولیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، کراسنوپولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا، استوپوککی، بیلا هورا، کوردومیوکا، دروژبا، پیونیچنه، زالیزنه و نیویورک منطقه ژنرال دونتسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح می گوید
1 year ago
ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، اورلیوکا، آودییوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، هئوریویوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا و میخایلیوکا از منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا نوووکراینکا، ووهلهدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، بوهویاولنکا، ولیکا نووسیلکا، زولوتا نیوا و میکیلسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه بیش از 40 شهرک از جمله استاروکراینکا، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا و نووآندرییوکا در منطقه زاپوریژژیا، همچنین زولوتا بالکا، میخایلیوکا، نووبریسلاو، اودرادوکامیانکا، منطقه ژنرال وکماچکا و شهر ایوانفهر، را گلوله باران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و روزدولیوکا، کراسنا هورا، باخموت، نووباخموتیوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا و چاریونه در منطقه دونتسک دفع کرد.
1 year ago
در شب 23 تا 24 ژانویه، گروه SOF اوکراین یک حمله شناسایی را علیه عقب نیروهای روسی در منطقه نوا کاخوفکا انجام داد. همانطور که ادعا شد، در جریان این حمله، 12 سرنشین و BTR 82A منهدم شدند، همچنین یک زندانی نیز دستگیر شد.
در شب 23 تا 24 ژانویه، گروه SOF اوکراین یک حمله شناسایی را علیه عقب نیروهای روسی در منطقه نوا کاخوفکا انجام داد. همانطور که ادعا شد، در جریان این حمله، 12 سرنشین و BTR 82A منهدم شدند، همچنین یک زندانی نیز دستگیر شد.
1 year ago
مقامات منطقه ای پهپاد اوکراینی را مقصر می دانند که در نتیجه انفجار در روستای هورنال در منطقه سودجا در منطقه کورسک 2 نفر زخمی شدند.
بلند شدن دود در Schebekyne پس از انفجار1 year ago
بلند شدن دود در Schebekyne پس از انفجار
پرتاب موشک در Novyi Oskol گزارش شده است1 year ago
پرتاب موشک در Novyi Oskol گزارش شده است
در جهت باخموت، ارتش روسیه اسپیرنه، وییمکا، برستوف، بیلوهوریوکا، وسله، روزدولیوکا، کراسنا هورا، پاراسکوویوکا، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، مایورسک، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین. در گزارش صبح می گوید
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا بردیچی، آودیوکا، وودیانه، نولسکه، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، پاراسکوویوکا، میکیلسکه، ووهلهدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه و ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.