28 نوامبر 2023
7 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، بونیاکین، ایسکریسکیوشینا، ولفین، شپیل، باسیوکا، یوناکیوکا و پوپیوکا در منطقه سومی، همچنین کوزاچا لوپان، هاتیشه، ووچانسک و ووچانسکی خوتوری از منطقه خارکف را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک نووملینسک، دووریچنا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، استلماخیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ایوانیوکا، تورسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، مینکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، هریهوریوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، کوستیانتینیوکا، دیلییوکا و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا کرمیک، استپووه، بردیچی، آودییوکا، پروومایسکه و کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت مارینکا، هئورهییوکا، مارینکا، کوراخوف، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه ووهلدار، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Olhivske، Malynivka، Huliaipole، Charivne، Mala Tokmachka، Novodanylivka، Orikhiv of Zaporizhzhia region oblasti; آنتونیوکا، زلنیوکا از منطقه خرسون و شهر خرسون، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 60 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی دیبرووا و بیلوهوریوکا، باخموت و خرومووه، آودییوکا و سیورنه، ماریینکا هستند - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
رئیس جمهور زلنسکی با رئیس جمهور مکرون تماس تلفنی داشت7 month ago
رئیس جمهور زلنسکی با رئیس جمهور مکرون تماس تلفنی داشت
Explosion and fire reported in Kazan, EMERCOM reports it has no information about the incident7 month ago
Explosion and fire reported in Kazan, EMERCOM reports it has no information about the incident
Prigozhin, head of PMC Wagner, is now suggesting that Russia should end the war now and declare that the intended results have been achieved7 month ago
Prigozhin, head of PMC Wagner, is now suggesting that Russia should end the war now and declare that the "intended results have been achieved"
نیروهای روسی در حال انجام اقدامات تهاجمی در جهت های لیمان، باخموت، آودیوکا و مارینکا هستند. ارتش اوکراین بیش از 56 حمله روسیه را دفع کرد. نیروهای روسی در حال تلاش برای پیشروی در نزدیکی دیبرووا و بیلوهوریوکا، باخموت، نوووکالینوو و پروومایسکه در منطقه دونتسک، مارینکا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
7 month ago
در جهت زاپوریژژیا و خرسون، ارتش روسیه ورمیوکا، نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. Olhivske، Malynivka، Chervone، Huliaipole، Charivne، Mala Tokmachka، Orikhiv منطقه Zaporizhzhia. زولوتا بالکا، نووبریسلاو، کوزاتسکه، برهونکا، ایوانیوکا، میکیلسکه، آنتونیوکا، بیلوزرکا، دنیپروسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
7 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هالاهانیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. استودنوک، ریونه، ایسکریسکیوشینا، ولفین منطقه سومی، همچنین کوزاچا لوپان، توکاریوکا، مالی پروخدی، استریلچا، لوکیانتسی، نسکوچنه، استارجیتا، ووچانسک، نسترنه و زملیانکی از منطقه خارکف - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک استرویوکا، دوریچانسکه، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، لیمان پرشی، کیندراشیوکا، ماسوتیوکا، تاباییوکا و برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت لیمان نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، دیبرووا و اسپیرنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، باخموت، ایوانیوسکه، چاسیو یار، استوپوککی، دیلییوکا، تورتسک و نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت آودیوکا نوووکالینوو، آودیوکا، پروومایسکه و کارلیوکا را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا پوبیدا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه بوهویاولنکا، شاختارسکه، نوووکراینکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، زولوتا نیوا، ووهلهدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا می کند که به سربازان وظیفه اجازه می دهد تا از طریق ایمیل برای خدمت در ارتش فراخوانده شوند
7 month ago
ناوگان روسیه در اقیانوس آرام تمرین بررسی آمادگی رزمی را آغاز کرد
The Norwegian Joint Headquarters confirms that a Norwegian P-8 was identified by a Russian fighter over the Barents Sea yesterday: The identification was conducted in a safe and professional manner, in accordance with the Incident at Sea agreement7 month ago
The Norwegian Joint Headquarters confirms that a Norwegian P-8 was identified by a Russian fighter over the Barents Sea yesterday: "The identification was conducted in a safe and professional manner, in accordance with the Incident at Sea agreement"
7 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه هالاهانیوکا در منطقه چرنیهیو را گلوله باران کرد. استودنوک، ایسکریسکیوشینا و ولفین از منطقه سومی، همچنین Udy، Kozacha Lopan، Ternova، Starytsya، Hatysche، Mykolayivka و Budarky از منطقه خارکف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کراسنه پرشه، نووملینسک، دووریچنا، زاپادنه، ماسوتیوکا و تابایوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
7 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، اوریخوو-واسیلیوکا، نوومارکوو، هریهوریوکا، بوهدانیوکا، خروموف، باخموت، ایوانیوسکه، بیلا هورا، نوودمیتریوکا، کوردومیوکا، پیونیچنه و زالیزنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. گزارش
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووکالینوو، استپووه، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه، نتایلوو، کارلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، نولسک، کراسنوگریوکا، مارینکا، پوبیدا، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
7 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت شاکتارسکه شاختارسکه، ولیکا نووسیلکا، ووهلهدار، نوووکراینکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.