14 جولای 2024
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، پولتاوکا، هولیایپوله، چاریون، مالا توکماچکا، روباتین منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهر خرسون و اوچاکف منطقه میکولایف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین 57 درگیری جنگی با نیروهای روسی در نزدیکی سینکیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، نووباخموتیوکا، استپوف، آودییوکا، سیورنه، پروومایسکه و نولسکه در منطقه دونتسک، نوبومی‌نِکیل، و نوووومی‌نِکیل در منطقه دونتسک داشت. منطقه Zaporizhzhia، در ساحل چپ رودخانه Dnipro در منطقه Kherson، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
6 month ago
در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه بلشنیا، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، اولکسییوکا، استانیچن، سادکی از منطقه سومی، کوزاچا لوپان، بولوهیوکا، ولیکی بورلیک، ایزبیتسکه، استروییوکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به لئونیوکا، چروونی خوتر در منطقه چرنیهیو انجام داد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا نووباخموتیوکا، بردیچی، آودییوکا، لاستوچکین منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت مارینکا، کراسنوگریوکا، هیورهییوکا، پوبیدا، کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت واسوکیوکا، بوهدانیوکا، کلیشچییوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت لیمان، ارتش روسیه نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسکه، سربریانکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به جنگلداری سربریانسکه در منطقه لوهانسک حمله هوایی کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت شاختارسکه ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرهچیستیوکا، ریونوپیل در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
6 month ago
در جهت Zaporizhzhia ارتش روسیه لوادنه، Huliaipole، Charivne، Mala Tokmachka، Mali Scherbaky، Kamyanske در منطقه Zaporizhzhia را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در Robotyne و Orikhiv در منطقه Zaporizhzhia انجام داد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، پتروپاولیوکا، ایوانیوکا، برستوو منطقه خارکف را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید.
در جهت باخموت، ارتش روسیه واسوکیوکا، بوهدانیوکا، ایوانیوسکه، کلیشچیوکا، آندرییوکا، نیویورک منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به کاترینیوکا و تورتسک در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه کرمیک، نووباخموتیوکا، بردیچی، لاستوچکینه، یاسنوبرودیوکا، نتایلوف در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه به لاستوکین در منطقه دونتسک حمله هوایی کرد.
در جهت مارینکا، ارتش روسیه اولکساندروپیل، کراسنوگریوکا، هورهییوکا، پوبیدا، کوستیانتینیوکا، کاترینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاه خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی به هئورهییوکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک انجام داده است.
6 month ago
در جهت سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، ارتش روسیه کلوسی، کارپوویچی، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو، ولفین، باسیوکا، زاپسیلیا در منطقه سومی، اودی، وترینارنه، ووچانسک، مالا ووچا، زملیانکی، توپولی منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد، هوانوردی روسیه به کوستوبوبریف منطقه چرنیهف حمله هوایی کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و تورسک، سربریانکا، ورخنوکامیانسک، اسپیرنه، روزدولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید: ارتش روسیه در جهت شاختارسکه وودیان، ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا، بلاهوداتنه، ریونوپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت خرسون، ارتش روسیه خرسون، لوو، تیاهینکا، ایوانیوکا در منطقه خرسون و اوچاکف در منطقه میکولایف را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش شامگاهی اعلام کرد که هواپیماهای روسیه به کرینکی حمله هوایی کردند.
6 month ago
ارتش اوکراین 60 درگیری جنگی با نیروهای روسی در کرانه چپ رودخانه دنیپرو در منطقه خرسون، سینکیوکا در منطقه خارکف، بوهدانیوکا، ایوانیفسکه، کلیشچییوکا و آندرییوکا در منطقه دونتسک، مارینکا و پوبیدا در منطقه دونتسک، غرب تا استارومایورسکی منطقه دونتسک داشت. به Verbove و Robotyne منطقه Zaporizhzhia، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش عصر می گوید
پدافند هوایی یک پهپاد را در منطقه پودولسک در منطقه مسکو سرنگون کرد
6 month ago
پدافند هوایی روسیه یک پهپاد را بر فراز منطقه مسکو سرنگون کرد
6 month ago
Putin in a phone call with Abbas confirms Russia's support for the Palestinian people and their right to their independent state in accordance with international legitimacy
6 month ago
یک پهپاد دیگر در منطقه بریانسک سرنگون شد
6 month ago
فرودگاه کالوگا برای ورود و خروج بسته است
The White House: We will impose sanctions on foreign banks that support Russia's war efforts
6 month ago
پهپاد بر فراز منطقه کالوگا سرنگون شد
6 month ago
کرملین مقاله WSJ مبنی بر اینکه پاتروشف رئیس شورای امنیت روسیه در پس مرگ اوگنی پریگوژین است را به عنوان یک داستان ساختگی رد کرد و آن را "تخیلی پالپ" نامید.
6 month ago
2 پهپاد بر فراز منطقه بریانسک سرنگون شد
6 month ago
ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه: اگر آمریکا دارایی های مسدود شده روسیه را تصرف کند یا در صورت تشدید تنش نظامی بیشتر، روسیه روابط دیپلماتیک خود را قطع خواهد کرد.