1 ژوئن 2023
وزیران امور خارجه کشورهای استونی، لتونی، لیتوانی، فنلاند، ایسلند، نروژ و سویین امروز در کیف هستند.6 month ago
وزیران امور خارجه کشورهای استونی، لتونی، لیتوانی، فنلاند، ایسلند، نروژ و سویین امروز در کیف هستند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 4 حمله موشکی به روزومیوکا در منطقه زاپوریژژیا و موسییوکا در منطقه دنیپروپتروفسک انجام داد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، یانژولیوکا، میکولایوکا و هالاهانیوکا در منطقه چرنیهیو و ویلنا اسلوبودا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، استریلچا، استاریسا، اوهیرتسوه، ووچانسک، بوچکووه، بودارکی، چوهونیوکا و آمبارنه منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، بولوهیوکا، کامیانکا، کوپیانسک، کوریلیوکا، تابایوکا، کروخمالنوهه و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، نوسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه سربریانکا، اسپیرنه، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، وسله، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، کراسنوخروویکا، ژنرال کوراکوووو، منطقه آرموکهووو، ژنرال کوراکوووو، را بمباران کرد. نیروهای اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا و نسکوچنه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا شهرک‌های سراسر خط مقدم را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های کریو ری و خرسون شهرک‌های ساحل راست رودخانه دنیپرو از جمله شهر خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یاکولیوکا، سولدار، باخموت، آندرییوکا، نووباخموتیوکا، اوپیتن، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
Robinson-66 helicopter crashed in Viazaviec village of Tver region
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، چوهونیوکا، ایزبیتسکه، اوهیرتسوه، بوچکووه، بودارکی و آمبارن منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، کوپیانسک، کوریلیوکا، تابایوکا، کروخمالنه در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. نوشکه منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و تورسکه منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه آندرییوکا، اسپیرنه، برستوو، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، آودییوکا، وودیان، پروومایسکه، ماریینکا و نوومیخایلتسکی را گلوله باران کرد. گزارش صبحگاهی
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا نوووکراینکا، ووهلدار، ورمیوکا، نووسیلکا و نوووپیل در منطقه دونتسک و پولتاوکا، مالینیوکا، چروونه، زالیزنیچنه، دوروژنیانکا، نوودانیلیوکا و پلاونیا در منطقه آرموفورژس اوکراین را بمباران کردند. گزارش
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های کریوی ریه و خرسون، رسپوبلیکانتس، پریدنیپروسکه، آنتونیوکا در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، مارینکا، ورخنوکامیانسکه و اسپیرنه در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
6 month ago
سفر لاوروف به مینسک که برای 27 تا 28 نوامبر برنامه ریزی شده بود به دلیل درگذشت وزیر خارجه بلاروس به تعویق افتاد - وزارت خارجه روسیه
6 month ago
ارتش روسیه 11 حمله موشکی، 7 حمله هوایی و بیش از 50 گلوله باران با MLRS در سراسر اوکراین، از جمله کوپیانسک و چوهویف در منطقه خارکف انجام داد. بیلنکه از منطقه دونتسک و کومیشوواخا و کوشوهوم از منطقه زاپوریژژیا - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، کوزاچا لوپان، استریلچا، لیپتسی، استاریسا، اوهیرتسو و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
6 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک، برستوف، کیسلیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و تورسکه از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، کراسنوخوریوکا، وسله، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، نولسکه و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، نووپیل، زلنه پل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، هولیایپوله، هولیایپیلسکه و چاریونه از منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون شهرهای اوچاکف و خرسون را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، پروومایسکه، کراسنوگریوکا و نولسکه در منطقه دونتسک دفع کرد.
6 month ago
پوتین با شورای امنیت روسیه درباره نتایج کار هیئت های روسی در اجلاس G20 و APEC، دیدار ناریشکین با رئیس سیا گفتگو کرد.
6 month ago
تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای افزایش حضور MBT روسی در محدوده آموزشی Baranovichi در بلاروس را تایید می کند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا ووکیوکا منطقه سومی را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، زلنه، استاریسا، اوهیرتسو، ووچانسک و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد و از پهپاد رزمی در نزدیکی زلنه استفاده کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree