28 ژانویه 2023
5 month ago
در جهت پیودنی بو، توپخانه روسیه استپووا دولینا، لیمانی، پریبوزکه، نوومیکولایوکا، کوتلیاروه، پارتیزنسکه، پروومایسکه، بلاهوداتنه، کوبزارتسی، ولیکی کوت، ترنیوکا، آندریوکا، لوزووه، توکاروه، زاریچنه و ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی بیلوهیرکا و آندریوکا حملات هوایی انجام داده است.
5 month ago
در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، تانک‌ها و توپخانه‌های روسی وولدار، ولیکا نووسیلکا، نوومیخایلیوکا، نوودانیلیوکا، ترنوواته، بورلاتسکه، چاریونه، زلنه‌پل، مالا توکماچکا، پولتاوکا، نوووآندریوودکا، پلتاوکا، نووویلنه‌دریفکا را گلوله‌بار کردند.
5 month ago
ارتش اوکراین حمله روسیه را در نزدیکی پاولیوکا دفع کرد، گروه پیشاهنگی را در نزدیکی ورمیوکا خنثی کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
5 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نیروهای روسی تلاش کردند به سمت پیسکی و پروومایسکه پیشروی کنند بدون موفقیت.
5 month ago
در جهت باخموت توپخانه و تانک های روسیه تورتسک، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، کوردیومیوکا، واسیلیوکا، زایتسوو، زالیزنه را گلوله باران کردند. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی سولدار انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: نیروهای روسی حمله به سولدار و کودما را بدون موفقیت انجام دادند.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت آودیوکا، توپخانه روسیه سریبنه، کراسنوگریوکا، اوپیتن، پرموویسکه، نووباخموتیوکا و مارینکا را گلوله باران کرد و در نزدیکی کراسنوگریوکا حمله هوایی انجام داد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت کراماتورسک بیلوهوریوکا، هریهوریوکا، استارودوبیوکا، وسله، فدوریوکا و سیورسک را گلوله باران کرد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه اقدامات تهاجمی را در نزدیکی تیهوتسکه - دولینا بدون موفقیت انجام داد.
5 month ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه سویتلیچن، شاپووالیوکا، پرودیانکا، دمتییوکا، پیتومنیک، ولیکی پروهودی، روسکی تیشکی، پرموها، ورخنی سالتیو، هوساریوکا، بازالییوکا، استارا هنیلیتسا و پروتوپویفکا، هواپیماهای روسی را در نزدیکی ارتش هوایی ارتش و ارتش روسیه بمباران کرد. نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک، ولیکا کومیشوواخا، براژیوکا، زالیمان، ویرنوپیلیا، مازانیوکا و بوهورودیچن را گلوله باران کرد.
5 month ago
ارتش روسیه لیوت، ایسکریسکیوشینا و بیلوودی منطقه سومی را گلوله باران کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
5 month ago
انفجار در توکماک در پایگاه روسیه
Syria: first photo showing aftermath of Israeli airstrikes tonight in area of Tartus. Coastal Area is rarely bombed due to presence of Russian bases (military port for Tartus)5 month ago
Syria: first photo showing aftermath of Israeli airstrikes tonight in area of Tartus. Coastal Area is rarely bombed due to presence of Russian bases (military port for Tartus)
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید در جهت پیودنی بو تانک های روسی، توپخانه مناطقی را در سراسر خط تماس گلوله باران کردند.
5 month ago
در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، توپخانه و تانک های روسیه مناطقی را در امتداد خط تماس گلوله باران کردند. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی Prechystivka و Vuhledar انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: حمله روسیه در نزدیکی پرچیستیوکا دفع شد، درگیری ها در نزدیکی پاولیوکا ادامه دارد.
5 month ago
در جهت آودیوکا، توپخانه روسیه چندین شهرک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی مارینکا حملات هوایی انجام دادند.
در نزدیکی سولدار و زایتسو، نیروهای روسی اقدام به حمله کردند، اما شکست خوردند. درگیری ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: در جهت باخموت، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی سولدار، وسلا دولینا و زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی توپخانه انجام داد.
5 month ago
در جهت کراماتورسک، هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی اسپیرن انجام داد، در نزدیکی سربریانکا، اسپیرن، حملات تهاجمی انجام داد. درگیری ها در نزدیکی ایوانو-داریوکا ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید در جهت اسلوویانسک، تانک ها و توپخانه های روسیه براژکیوکا، بوهورودیچن و دولینا در نزدیکی دولینا را گلوله باران کردند.
5 month ago
در جهت خارکف، گروه پیشاهنگ روسی تلاش کرد تا در نزدیکی پیتومنیک پیشروی کند، متحمل تلفات شد و عقب نشینی کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی پرموها، رتیشیوکا و پیتومنیک حملات هوایی انجام داده است.
In Khabarovsk a picketer asks, At what point did we lose all our rights and a woman stands with a sign saying Police, serve the people5 month ago
In Khabarovsk a picketer asks, "At what point did we lose all our rights" and a woman stands with a sign saying "Police, serve the people"
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی بدون موفقیت در تلاش برای پیشروی در سوخی استاووک - لوزووه بودند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حمله روسیه را در نزدیکی استروژوو-نووسیلکا دفع کرد.
نیروهای روسی تلاش کردند تا در نووسلیوکا دروها به سمت کراسنوگریوکا و اسپارتاک-آودیوکا پیشروی کنند. درگیری در مسیرهای دونتسک-پیسکی و نووسلیوکا-الکساندروپیل ادامه دارد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
5 month ago
در جهت آودیوکا توپخانه روسیه کوراخوف، نیویورک، نولسکه، پروومایسکه، اوپیتن، مارینکا، وودیان، کراسنوگریوکا، نووباخموتسکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای روسیه در نزدیکی مارینکا حمله هوایی انجام دادند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: نیروهای روسی در جهت‌های پوکروفسکه-باخموت، ویدروژنیا-ورشینا، نیروگاه Vuhlehirsk-Zaitseve عملیات تهاجمی انجام دادند.
5 month ago
در جهت باخموت، تانک ها و توپخانه های روسیه چاسیو یار، برستوف، باخموت، باخموتسکه، پریزنه، سولدار، اسپیرنه، روزدولیوکا، یاکوولیوکا، ورشینا، زایتسوو را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی یاکوولیوکا، وسلا دولینا، زایتسو، باخموت و سولدار حملات هوایی انجام دادند.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی تلاش کردند تا در مسیرهای پالایشگاه لیسیچانسک - ایوانو-داریوکا و میکولایوکا-ویمکا پیشروی کنند، درگیری ها در اسپیرنه - جهت ایوانو-داریوکا ادامه دارد.
5 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کراماتورسک، کراماتورسک، ورخنیوکامیانسکه و هریهوریوکا را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree