31 مارس 2023
3 month ago
Earthquake of magnitude 4.7 - 23 km E of Mugur-Aksy, Russia
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا در منطقه دونتسک و زلنه پل، نوووپیل، نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، هولیایپیلسکه، چاریونه و مالی شرباکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چروونی مایاک، لوو، اینژنرنه، چورنوبایوکا و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی جنگل‌های استلماخیوکا، ماکییوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسک، بیلوهوریوکا، سولدار، یوریوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومی‌خایلیوکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، استریلچا، استارچیتا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ولوخیوکا، اوخریمیوکا، دووریچنا، کامیانکا در منطقه خارکف و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Stelmakhivka، Pischane، Makiyivka و Ploschanka از منطقه لوهانسک و Chervonopopivka، Terny، Yampolivka و Torske در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت باخموت و آودیوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت، دروژبا، زالیزن، نیویورک، آودییوکا، اوپیتن، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلوهوریوکا و اسپیرنه انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا نوووکراینکا، پرچیستیوکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
مرکز خرید استروی پارک در بالاشیخا نزدیک مسکو در آتش سوخت
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه وینتوریوکا و موهرسیتا از منطقه سومی و استریلچا، زلنه، استاریسا، اوهیرتسوه، وارواریوکا، چرنیاکف، چوهونیوکا، دووریچنا و ریدکودوب در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه زاپادنه، کیسلیوکا، تابایفکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوو، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ترنی منطقه دونتسک و Stelmakhivka، Novoyehorivka، Makiyivka، Ploschanka، Nevske و Dibrova از منطقه Luhansk.، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وسله، برستوو، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، هئورهییوکا، مارینکا، بیلا هورا، کوردمیوکا، زالیزنه و ژنرال اودیواسک در منطقه آرمفسس اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، پرچیستیوکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا زلنه پل، نووسیلکا، نوووپیل، ورمیوکا در منطقه دونتسک و نووآندرییوکا، اوریخیف، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه و مالا توکماچکا را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون، حومه آن و دیگر شهرک‌های ساحل راست رودخانه دنیپرو را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، آندرییوکا، چرونوپوپیوکا، ژیتلیوکا، سربریانسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه و باخموت در منطقه دونتسک دفع کرد.
3 month ago
ارتش روسیه 5 حمله موشکی، 20 حمله هوایی و بیش از 60 گلوله باران با MLRS انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید حملات موشکی علیه Velyka Pysarivka در منطقه Sumy، همچنین Komyshuvakha، Hryhorivske و Yulyivka در منطقه Zaporizhzhia انجام شد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا خودین و باسیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، زلنه، ترنووا، استاریتا، اوهیرتسوه، چوهونیوکا و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، سینکیوکا، کوپیانسک، کیسلیوکا، تابایفکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوف و پرشاترونوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، هرکیوکا، ماکییوکا، پلوشانکا، نوسکه و چروونوپیفکا در منطقه لوهانسک و تورسکه و هریهوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، برستوو، بیلوهوریوکا، وسله، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا، دیلییوکا، استاتایوکا، منطقه ژنرال دروژبات، و منطقه آرموزفسک را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، بردیچی، پروومایسکه، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلدار، پرچیستیوکا، نوووکراینکا، زولوتا نیوا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا و نوووپیل منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، چروون، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه، هولیایپیلسکه، اوریخیف، نوودانیلیوکا، نووآندرییوکا، استپووه، کامیانسکه، چرونودنیپروکای منطقه زاپوریژیا و منطقه صبح ژنرال پروپتوسک اوکراین را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت خرسون آنتونیوکا، چورنوبایفکا و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی پلوشانکا، نوسکه، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و یاکولیوکا، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، اوپیتن، کوردمیوکا، دروژبا، نولسکه، پوبیدا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش
بر اساس بیانیه ای از @SecBlinken، ایالات متحده "تحریم هایی را علیه سه نهاد روسی مرتبط با روابط نظامی رو به رشد مسکو با تهران اعمال می کند - رابطه ای که شامل انتقال هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) از ایران می شود."
White House sounds alarm over 'harmful' Iran-Russia security partnership
NSC's John Kirby: Russia offering Iran unprecedented level of military and technical support. Iran has become Russia's top military backer. That is transforming their relatioship into a full fleged defense partnership
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree