2 فوریه 2023
2 month ago
پوتین با رئیس جمهوری آفریقای مرکزی تماس تلفنی داشت
2 month ago
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که خروج نیروها از ساحل راست دنیپرو به پایان رسیده است. "هیچ سرباز یا قطعه ای از تجهیزات گم نشد"
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ منطقه چرنیهیو و کیندراتیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، استاریتا، اوهیرتسوه، آنیسکینه، ویلخواتکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا، برستوو، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، نووسلیفسکه، ماکییوکا و نوسکه را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودیوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، مارینکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، بوهویاولنکا، پاولیوکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، بیلوهیریا، استپووه و شوچنکو را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، نووکییوکا، دوبرا نادیا، ایلینکا، مارهنتس، نیکوپول و موسییوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Novoselivske، Myasozharivka، Makiyivka و Bilohorivka در منطقه لوهانسک و Vesele، Soledar، Bakhmut، Andriyivka، Krasnohorivka، Opytne، Pervomayske، Nevelske، Maryinka و Pavlivka از منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش صبح
نخست وزیر ریشی سوناک: عقب نشینی روسیه از خرسون پیشرفت بزرگی خواهد بود، اما درست است که تا زمانی که پرچم اوکراین دوباره بر فراز شهر به اهتزاز درآید محتاط باشیم. من با رئیس جمهور ZelenskyyUa صحبت کردم و تأیید کردم که هزار موشک زمین به هوا و بیش از 25000 کیت سرد زمستانی دیگر ارسال خواهیم کرد.2 month ago
نخست وزیر ریشی سوناک: عقب نشینی روسیه از خرسون پیشرفت بزرگی خواهد بود، اما درست است که تا زمانی که پرچم اوکراین دوباره بر فراز شهر به اهتزاز درآید محتاط باشیم. من با رئیس جمهور ZelenskyyUa صحبت کردم و تأیید کردم که هزار موشک زمین به هوا و بیش از 25000 کیت سرد زمستانی دیگر ارسال خواهیم کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هاسیچیوکا در منطقه چرنیهیو و پوپیوکا، پتروشیفکا، میروپیلیا، زاپسیلیا، نوا هوتا، نووواسیلیوکا و استاریکووه از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، هریهوریوکا، کولودیازنه، استریلچا، ووچانسک، اوهیرتسوه و ترنووا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، پلوشانکا، برستوو، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، ماکییوکا، نوسکه و کیسلیوکا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت باخموت باخموت، باخموتسکه، سولدار، ایوانراد، یاکولیوکا، مایورسک، زلنوپیلیا و نیویورک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، ووهلدار، نولسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا، کراسنوگریوکا و وسله را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، پاولیوکا، هولیایپیلسکه، ورمیوکا، زالیزنیچنه، نوودانیلیوکا، مالا توکماچکا، نوووپیل، مالی شرباکی و پولتاوکا را بمباران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، پراوودین، میرن، ترنووی پودی، سوخی استاووک، زولوتا بالکا و مارهانتس را گلوله باران کرد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه و ماکییوکا در منطقه لوهانسک و سولدار، کلیشچیوکا، مایورسک، یاکولیوکا، آندرییوکا، بیلوهوریوکا، وسله، نولسکه، پروومایسکه و نوومیخاییوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
2 month ago
وزیر دفاع روسیه، شویگو به سوروکین دستور داد تا نیروها را به ساحل چپ رودخانه دنیپرو خارج کند
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، ولودیمیریوکا، ورمیوکا، ووهلهدار، میکیلسکه، نسکوچنه، پاولیوکا، پرچیستیوکا و شوچنکو در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا استپوو و چاریونه منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه بیش از 30 شهرک نزدیک خط مقدم را گلوله باران کرد، هوانوردی روسیه حملات هوایی به نوا کامیانکا و بیلوهیرکا در منطقه خرسون انجام داد.
2 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک و باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، وسله، کلیشچییوکا، مایورسک، نوومیخایلیوکا، اوپیتن، پاولیوکا، پروومایسکه، سولدار و یاکوولیوکا از ژنرال استاتف اوکراین در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش صبح
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 7 حمله موشکی، 32 حمله هوایی و بیش از 70 گلوله باران با MLRS در بیش از 35 شهرک در مناطق سومی، خارکف، لوهانسک، دونتسک، زاپوریژژیا، خرسون و میکولایف انجام داد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا پوپیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، آمبارنه، بودارکی، ویلخواتکا، هوپتیوکا، دووریچنا، زملیانکی، میلووه و استاریتا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
2 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، کروخمالنه و چرنشینای منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسکه، نووسلیفسکه، پلوشانکا و استلماخیوکا از منطقه لوهانسک و ترنی و یامپولیوکا از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، زالیزن، کلیشچییوکا، مایورسک، اوپیتن، پیونیچنه و سولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
2 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیان، کراسنوگریوکا، مارینکا، نولسکه، نتایلوو، نوومیخایلیوکا، اوپیتن و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل: در حال بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای در روز دوشنبه برای ایجاد مکانیسم بین‌المللی برای جبران خسارات روسیه در اوکراین.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree