9 دسامبر 2023
1 year ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه اولکساندریوکا، پریبوزکه، نووهریهوریوکا، پروومایسکه، کویتنوو، کوبزارتسی، یاکوولیوکا، پوتیومکینه، ترودولیوبیوکا، دوبیرانکا، تاوریسکه، شوچنکووه، لیوبومیریوواته، برزنه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی نووهریهوریوکا و آندریوکا انجام داده است.
1 year ago
در جهت Zaporizhzhia توپخانه روسیه، تانک ها Dorozhnianka، Schevchenko، Poltavka، Bilohirya، Novopil را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی نوووپیل و نووسیلکا حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
در جهت نووپاولیوکا توپخانه روسیه، تانک ها پاولیوکا، ولودیمیریوکا، کوستیانتینیوکا و نوووکراینکا را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی ولودیمیریوکا حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
در جهت آودیوکا، ارتش روسیه آودیوکا، وودیان، وسله، مارینکا، الکساندروپیل و توننکه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که نیروهای روسی در نزدیکی پروومایسکه حمله کردند.
1 year ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه باخموتسکه، شومی، یاکولیوکا، زایتسو و کودما را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هواپیماهای روسیه حملات هوایی را در نزدیکی یاکوولیوکا و کودما انجام دادند، ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کودما و زایتسوو دفع کرد.
1 year ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه هریهوریوکا، سیورسک و ایوانو-داریوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی هریهوریوکا حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
در جهت اسلویانسک، ارتش روسیه کورولکا، براژکیوکا، بوهورودیچن، کراسنوپیلیا، آدامیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید تلاش برای حملات در نزدیکی Dolyna و Bohorodychne
1 year ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه پرموها، سویتلیچن، هوساریوکا، بورشووا، زالیمان، اسلاتین، نوو، ایوانیوکا، روسکا لوزووا و سوسنیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی نوو حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید توپخانه روسیه بیلوپیلیا، های، کاترینیوکا، میروپیلیا و وودولاهی در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
Russian Reconciliation Center says Syrian opposition, controlling Syria's Idlib, violates Astana by imposing large amounts of money on students going to government areas
"After weeks of intensive but productive negotiations, the Russian Federation alone decided to block consensus on a final document at the conclusion of the Tenth Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty," says @StateDeputySpox
1 year ago
در جهت پیودنی بو، توپخانه روسیه میکولایف، الکساندریوکا، استپووا دولینا، پریبوزکه، لوپاروو، لیمانی، پوساد-پوکروفسکه، نووهریهوریوکا، شایروکه، پروومایسکه، پارتیزانسکه، کویتنوو، کیسلیوکا، وکوبزارتوم، کوبزارتوم، کوبزارتوم، کوبزارتوم، کوبزارتوم، کوبزارتیوکا، کوبزارتوم، کوبزارتیوکا، کوبزارتیوکا، کوبزارتوم، کوبزارتیوکا، کوبزارتیوکا، پوزارویکا و ، Kniazivka، Dobrianka و Topolyne. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی آندریوکا حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: توپخانه روسیه در جهت زاپوریژژیا دوروژنیانکا، چاریونه، اوریخیف، مالا توکماچکا، مالی شرباکی، اولهیوسکه، استپوو، نووسیلکا و زلنه را گلوله باران کرد.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: توپخانه و تانک‌های روسیه در جهت نووپاولیوکا، پاولیوکا، وولدار، ولودیمیریوکا، بوهویاولنکا، نوووکراینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله‌بار کردند.
1 year ago
در جهت آودیوکا، توپخانه روسیه نولسک، وودیان، اورلیوکا، نوولکساندریوکا، وسله، نیویورک، کراسنوگریوکا، مارینکا و پروومایسکه را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه در نزدیکی Valentynivka و Vodiane حملات هوایی انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید نیروهای روسی تلاش کردند در جهت لوزوو-پرومایسکه پیشروی کنند.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نیروهای روسی اقدام به اقدامات تهاجمی در ورشینا، کودما، سمیهریا و زایتسوو کردند.
1 year ago
در جهت باخموت توپخانه و تانک های روسیه باخموت، باخموتسکه، سولدار، شومی، وسلا دولینا، یاکوولیوکا، مایورسک و زایتسوو را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی کودما حمله هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت کراماتورسک، توپخانه روسیه اسلوویانسک، ورخنیوکامیانسکه و سیورسک را گلوله باران کرد.
1 year ago
در جهت اسلوویانسک توپخانه روسیه دوونکه، کورولکا، آدامیوکا، دولینا، براژکیوکا، دیبریون، بوهورودیچن، کراسنوپیلیا و کوستیانتینیوکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: نیروهای روسی در نزدیکی دووهنکه و بوهورودیچن حمله کردند.
1 year ago
در جهت خارکف، ارتش روسیه خارکف، پرموها، پروتوپوپیوکا، هوساریوکا، اسلاتین، ایوانیوکا، پتریوکا، روسکا لوزووا، سوسنیوکا، ولیکی پروهودی را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی Husarivka و Permovaiske حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد ارتش روسیه بیلوپیلیای منطقه سومی را گلوله باران کرد.
روسیه سپاه سوم ارتش را به تازگی به مرز اوکراین اعزام می کند
1 year ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه نیکوپل، اولکساندریوکا، استپووا دولینا، کوبزارتسی، ترنیوکا، توپولین، آندریوکا و لوزوو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی Velyke Artakove، Pervomaiske و Olhyne حمله هوایی انجام دادند.
1 year ago
در جهت زاپوریژژیا، توپخانه روسیه نوووپیل، هولیاپیلسکه، چاریونه و شوچنکو را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی نوووپیل، هولیاپیلسکه، نوودانیلیوکا و اولهیوسکه حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
در جهت نووپاولیوکا، ارتش روسیه ووهلدار، نوومیخائیلیوکا و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی ولودیمیریوکا حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: نیروهای روسی تلاش کردند به سمت نولسک پیشروی کنند.
در جهت آودیوکا، تانک های روسی، توپخانه وودیان، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، زالیزنه و نووباخموتیوکا را گلوله باران کردند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی مارینکا و والنتینیوکا حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: واحدهای روسی تلاش کردند در نزدیکی سولدار، زایتسو و مایورسک پیشروی کنند بدون موفقیت.
در جهت باخموت، ارتش روسیه باخموتسکه، وسلا دولینا، زایتسو و کودما را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی Zaitseve و Soledar حملات هوایی انجام داده است.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین تلاش پیشروی روسیه را در نزدیکی هریهوریوکا دفع کرد.