31 مارس 2023
4 month ago
ارتش روسیه 11 حمله موشکی، 7 حمله هوایی و بیش از 50 گلوله باران با MLRS در سراسر اوکراین، از جمله کوپیانسک و چوهویف در منطقه خارکف انجام داد. بیلنکه از منطقه دونتسک و کومیشوواخا و کوشوهوم از منطقه زاپوریژژیا - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، کوزاچا لوپان، استریلچا، لیپتسی، استاریسا، اوهیرتسو و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کوپیانسک، برستوف، کیسلیوکا و تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. استلماخیوکا، ماکییوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و یامپولیوکا و تورسکه از منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، کراسنوخوریوکا، وسله، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، نولسکه و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، نووپیل، زلنه پل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، هولیایپوله، هولیایپیلسکه و چاریونه از منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون شهرهای اوچاکف و خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یاکولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، پروومایسکه، کراسنوگریوکا و نولسکه در منطقه دونتسک دفع کرد.
4 month ago
پوتین با شورای امنیت روسیه درباره نتایج کار هیئت های روسی در اجلاس G20 و APEC، دیدار ناریشکین با رئیس سیا گفتگو کرد.
4 month ago
تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای افزایش حضور MBT روسی در محدوده آموزشی Baranovichi در بلاروس را تایید می کند.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت سیورشچینا ووکیوکا منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، زلنه، استاریسا، اوهیرتسو، ووچانسک و دووریچنا منطقه خارکف را گلوله باران کرد و از پهپاد رزمی در نزدیکی زلنه استفاده کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان ارتش روسیه برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و تورسکه در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت و آودیوکا، آندرییوکا، ورخنوکامیانسکه، باخموت، باخموتسکه، آودییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نولسکه و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، پرچیستیوکا، نسکوچنه، ورمیوکا، زلنه پل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، هولیایپیلسکه و چاریونه در منطقه زاپوریژژیا را گلوله‌باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون آنتونیوکا، زمییوکا، بریسلاو، توکاریوکا، میکیلسکه، چورنوبایفکا، بیلوزرکا و ولتنسکه در منطقه خرسون و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و دیبرووا در منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، پروومایسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
ناتو/ دبیرکل استولتنبرگ: جنگ در اوکراین همه را متوجه شد که وابستگی به گاز روسیه چقدر خطرناک است.
Stoltenberg: Russia and China are working together and China is strengthening its military arsenal, including nuclear weapons
در نتیجه تیراندازی در کریمسک در منطقه کراسنودار روسیه 2 نفر کشته شدند
4 month ago
State Security Service of Georgia announced on 24 November that the Russian forces illegally detained a Georgian citizen in the area surrounding occupied Artsevi Village, which is beyond the occupation line with Tskhinvali region/S. Ossetia
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هی و خرینیوکا در منطقه چرنیهیو و باسیوکا، سردینا بودا و یسنا پولیانا از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، وترینارنه، هلیبوکه، دووریچنه، ایزبیتسکه، کراسنه، کودییوکا، اوهیرتسوه و استریلچا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه برستوف، ویلشانا، ویشنوو، کیسلیوکا، کروخمالنه، تابایفکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ماکییوکا، نووسلیفسکه، استلماخیوکا و پلوشانکا از منطقه لوهانسک و ترنی، تورسکه و یامپولیوکا از منطقه دونتسک - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
4 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه آودییوکا، آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، برخیوکا، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، وودیانه، هریهوریوکا، کلیشچییوکا، کراسنوگریوکا، ماریینکا، نولسکه، ژنرال پروودولیوکایسکا، و نولسکه، ژنرال پرودولیکوفکا و اوکراین را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
4 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، ووهلدار، نوووپیل، پرچیستیوکا و شاختارسکه در منطقه دونتسک و هولیایپوله، زلنی هی، دوروژنیانکا، اوریخیو، پولتاوکا، استپنوهیرسک، ژنرال زانوهیرسک، و تِهِر را بمباران کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
4 month ago
ارتش روسیه در جهت کریو ری و خرسون آنتونیوکا، بریسلاو، ولتنسکه، بیلوزرکا، دنیپروسکه، دودچانی، کاچکاریوکا، نوولکساندریوکا، پونیاتیوکا، استانیسلاو، توکاریوکا، شیروکا بالکا از منطقه خرسون و شهر خرسون را در منطقه خرسون و شهر خرسون در اوکراین را گلوله باران کرد. گزارش صبح
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی آندرییوکا، باخموت، کلیشچییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، اوزاریانیوکا، اوپیتن و یاکولیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید درباره قطع برق اوکراین در اثر حملات موشکی روسیه
نماینده نمایندگی دائم فدراسیون روسیه گفت: نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوکراین برای نیمه شب برنامه ریزی شده است.
4 month ago
رئیس‌جمهور زلنسکی: به سفیر کشورمان در سازمان ملل دستور داده‌ام که در پی حملات امروز روسیه درخواست تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل را بدهد. قتل غیرنظامیان، تخریب زیرساخت های غیرنظامی اقدامات تروریستی هستند. اوکراین همچنان خواستار پاسخ قاطع جامعه بین المللی به این جنایات است
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree