2 دسامبر 2023
به گفته مقامات، ایستگاه فرعی شبکه را در بلگورود به دلیل اضافه بار برق خاموش کرد
1 year ago
دبیر شورای امنیت روسیه با توجه به تصمیم این شورا برای تشدید سیاست مهاجرت در روسیه، از اقدامات امنیتی گسترده در جوامع مهاجران در سراسر کشور خبر داد.
1 year ago
It is necessary to correct the current concept of state migration policy in connection with changes in the world, - Putin said
پوتین در مناطق ضمیمه اوکراین حکومت نظامی و رژیم واکنش ویژه در مناطق روسیه در کنار اوکراین اعلام کرد1 year ago
پوتین در مناطق ضمیمه اوکراین حکومت نظامی و رژیم واکنش ویژه در مناطق روسیه در کنار اوکراین اعلام کرد
سخنگوی اتحادیه اروپا: شواهد کافی برای تحریم ایران به دلیل پهپادهای روسیه در اوکراین دارد
2 نفر در اثر گلوله باران در شبکینو در منطقه بلگورود زخمی شدند1 year ago
2 نفر در اثر گلوله باران در شبکینو در منطقه بلگورود زخمی شدند
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی اوهیرتسوه و دووریچنا در منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک، نووکالینوو، مایورسک، اودرادیوکا، نیویورک، نوومیخایلیوکا، نولسکه، اوپیتن و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه بیش از 20 شهرک در خط مقدم را گلوله باران کرد، ویشهتاراسیوکا در منطقه دنیپروپتروفسک بیشترین آسیب را دید.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ولیکا نووسیلکا، ووهلهدار، ورمیوکا، میکیلسکه، نسکوچنه، پاولیوکا، اولهیوسکه، استپوف و پرهچیستیوکا را بمباران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودیوکا، پروومایسکه، کارلیوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت باخموت آندریوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، زوانیوکا، کوردیومیوکا، مایورسک، اوپیتن، روزدولیوکا، سولدار، اسپیرنه و یاکولیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت لیمان، هرکیوکا، زاریخنه، نوویهوریوکا، سربریانکا، ترنی، تورسکه و یامپولیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، برستوف، دووریچنا، هریانیکیوکا، کامیانکا، کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، استلماخیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا ووچانسکی خوتوری، ولوخیوکا، هاتیشه، کراسنه، اوهیرتسوه، استاریتسا، استریلچا و خاتنه را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا های منطقه چرنیهیو، یوناکیوکا، خوتین، توستودوبوف و دمچنکووه در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ارتش روسیه 10 حمله موشکی، 18 حمله هوایی و بیش از 76 گلوله باران با MLRS انجام داد، از 14 پهپاد تهاجمی در بیش از 10 شهرک در سراسر اوکراین از جمله کیف، ژیتومیر، خارکف، دنیپرو، کریویی ریه، زاپوریژژیا، کوراخوف در منطقه دونتسک، منطقه تری‌خاتی از میکولایف استفاده کرد. و Mykolaiv ، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می گوید در صبح گزارش
دود در بلگورود پس از چندین انفجار، خاموشی جزئی و کوتاه در برخی ولسوالی ها گزارش شده است1 year ago
دود در بلگورود پس از چندین انفجار، خاموشی جزئی و کوتاه در برخی ولسوالی ها گزارش شده است
1 year ago
شورای فدراسیون روسیه قرار است امروز ساعت 17:00 بعد از جلسه شورای امنیت روسیه تشکیل جلسه دهد
1 year ago
پرتاب و انفجار موشک در بلگورود گزارش شده است
وزارت امور خارجه: واشنگتن ابزارهای متعددی برای ادامه پاسخگویی ایران و روسیه در اختیار دارد
پدافند هوایی در منطقه بلگورود فعال است
Rada Verkhovna حاکمیت ایچکریا را به رسمیت شناخت قطعنامه پارلمان توسط 287 نماینده مردم حمایت شد. این سند ارتکاب نسل کشی علیه مردم چچن را محکوم می کند و حاکمیت جمهوری چچن ایچکریا را به رسمیت می شناسد.1 year ago
Rada Verkhovna حاکمیت ایچکریا را به رسمیت شناخت قطعنامه پارلمان توسط 287 نماینده مردم حمایت شد. این سند ارتکاب نسل کشی علیه مردم چچن را محکوم می کند و حاکمیت جمهوری چچن ایچکریا را به رسمیت می شناسد.
1 year ago
گلوله باران در منطقه گریوورون در منطقه بلگورود گزارش شده است
1 year ago
رئیس جمهور اوکراین: دیگر جایی برای مذاکره با پوتین وجود ندارد
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بوه بیش از 20 شهرک را در سراسر خط مقدم گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا بیش از 15 شهرک از جمله بیلوهیریا، بوهویاولنکا، ووهلهدار، مالینیوکا، اوریخیف، شوچنکو را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، سنکیوکا در منطقه چرنیهیو و سردینا-بودا، دیمیتریوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا ختن، استاریرسا و استریلچا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، برستوف، هریانیکیوکا، دووریچنا، کوتلاریوکا، سربریانکا و استلماخیوکا را گلوله باران کرد.
1 year ago
ارتش روسیه 10 حمله موشکی، 58 حمله هوایی و حدود 60 گلوله باران با MLRS انجام داد، از 43 پهپاد تهاجمی در بیش از 35 شهرک در سراسر اوکراین، از جمله کیف و منطقه، بیلوهوریوکا، ترنی، کراسنوگریوکا در منطقه دونتسک، نوا کامیانکا و بیلوهیرکا در منطقه خرسون، شهرک‌ها استفاده کرد. از مناطق اودسا و میکولایف، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی برستوو منطقه خارکف، باخموتسکه، ایوانراد، کلیشیوکا، پروومایسکه و مارینکا در منطقه دونتسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
1 year ago
آمریکا، فرانسه و بریتانیا می گویند ایران با تامین پهپادهای "کامیکاز" روسیه که در اوکراین مستقر هستند، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را نقض می کند.