7 فوریه 2023
6 month ago
پوتین روگوزین را از سمت رئیس روسکوسموس برکنار کرد، بوریسوف را از سمت معاون نخست وزیر برکنار کرد، بوریسوف را به عنوان رئیس جدید روسکوسموس منصوب کرد.
6 month ago
پسکوف گفت پوتین در 15 جولای با اعضای دائم شورای امنیت یک نشست عملیاتی برگزار خواهد کرد
6 month ago
در جهت پیودنی بو، نیروهای روسی به گلوله باران زیرساخت های غیرنظامی و نظامی ادامه دادند. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هواپیماهای روسیه در نزدیکی Velyke Artakove و Olhyne، حمله موشکی در Mykolaiv حمله هوایی انجام دادند.
در جهت‌های آودیوکا، کوراخوف، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ارتش روسیه مناطقی را در سراسر خط تماس گلوله‌بار کرد. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی Kamianka، Vuhledar انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین تلاش حمله روسیه را در نزدیکی وودیان دفع کرد.
6 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه نوولوهانسکه، پوکروفسکه، وسلا دولینا، برستوف، وسله، مایورسک، ورشینا را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه در نزدیکی نیروگاه Semyhiria، Berestove و Vuhlehirsk حمله هوایی انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین تلاش های حمله روسیه را در نزدیکی کودما، بیلوهوریوکا، اسپیرنه و ورشینا دفع کرد.
6 month ago
در جهت کراماتورسک، نیروهای روسی برای حمله سیورسک مجدداً گروه بندی می شوند. ارتش روسیه کراماتورسک، زاکیتنه، هریهوریوکا را با توپخانه گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی ورخنیوکامیانسکه حمله هوایی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک دیبریون، پودولیوکا، مازانیوکا، آدامیوکا، چپیل، کراسنوپیلیا، کورولکا را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خارکف پتریوکا، ریدن، سوسنیوکا، سالتین، پریشیب، روسکی تیشکی، پیتومنیک، ورخنی سالتیو را با تانک، خمپاره و توپ گلوله باران کرد.
Assad's forces bombard with heavy artillery the outskirts of Sarmin city in Idlib countryside, Syria
6 month ago
Bellingcat has been declared an undesirable organisation in Russia, along with partners The Insider
6 month ago
Belarus has followed Russia into default. A coupon payment by Belarus's government of dollar-denominated debt in local currency "constitutes a default," says Moody's
دست کم 8 کشته و 30 زخمی در نتیجه حمله موشکی روسیه در وینیتسیا6 month ago
دست کم 8 کشته و 30 زخمی در نتیجه حمله موشکی روسیه در وینیتسیا
6 month ago
ارتش روسیه در مسیرهای کوراخوف، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، نوومیخایلیوکا، شاختارسکه، ولیکا نووسیلکا، پاولیوکا، نوووکراینکا، ورمیوکا، زالیزنیچنه، اولهیوسکه، تمیریوکا، هولیایپیلسکه، کامی‌پیلسکه، کامریوووکایو، کامی‌پیلسکه، کامی‌پیلسکه، مالینکایوکا، مالینیکایوکا را گلوله باران کرد. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی آودیوکا و کامیانکا انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: در حمله نزدیک کامیانکا، ارتش روسیه موفقیت نسبی داشته است.
6 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه نوولوهانسکه، نیویورک، پوکروفسکه، وسلا دولینا، سولدار، برستوف، وسله، ویمکا، سمیهریا، ورشینا و ووهلهیرسک را بمباران کرد. هوانوردی روسیه حملات هوایی را در نزدیکی نیویورک، ایوانو-داریوکا، سمیهریا انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کودما و ورشینا دفع کرد.
6 month ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه هریهوریوکا، سیورسک، کراماتورسک، ورخنیوکامیانسکه، زاکیتنه، سربریانکا و اسپیرنه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هواپیماهای روسیه در نزدیکی ورخنیوکامیانسکه و مایاکی حمله هوایی کردند.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوویانسک باروینکووه، دیبریون، کورولکا، پودولیوکا، چپیل، کراسنوپیلیا و بوهورودیچن را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه درهاچی، چرکاسکا لوزووا، دمنتیوکا، روسکی تیشکی، چرکاسکی تیشکی و اسلاتین را در جهت خارکف گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورسک، دوروشیوکا و هرابوفسکه منطقه سومی را با خمپاره و MLRS گلوله باران کرد.
6 month ago
The Kremlin: Putin will not discuss the purchase of drones with the two Presidents in Tehran
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیلا کرینیتسا، پارتیزنسکه، بلاهوداتنه، کیسلیوکا، نووهریهوریوکا، زوریا، کوتلیاروه، شوچنکووه، استپووا دولینا، اوکراینکا، میکولایف و کولباکین را بمباران کرد.
6 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های آودیوکا، کوراخوف، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، آودیوکا، وسله، مارینکا، نوومیخایلیوکا، پاولیوکا، پریچیستیوکا، زالیزنیچنه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، نوودانیلیوکا و کامیانسکه را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی کامیانکا، آودیوکا و نوومیخایلیوکا حملات هوایی انجام داده است.
در جهت باخموت، ارتش روسیه برستوف، بیلوهوریوکا، سولدار، پوکروفسکه، باخموت، اوپیتن، وسلا دولینا، ورشینا، تراونوو، کودما، تورتسک و شومی را گلوله باران کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: هوانوردی روسیه حمله موشکی به نزدیکی تورتسک، رایسکه و حمله هوایی در نزدیکی برستوف انجام داد.
6 month ago
در جهت کراماتورسک، ارتش روسیه تتیانیوکا، میکولایوکا، کریوا لوکا، سیورسک، سربریانکا، اسپیرنه را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی ورخنیوکامیانسکه حمله هوایی انجام داده است.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه به دووهنکه و دولینا را دفع کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت خارکف سوسنیوکا، دمنتیوکا، میکیلسکه، روسکی تیشکی، چرکاسکی تیشکی، پیتومنیک، اسلاتین، پرودیانکا، نوو، ایوانیوکا و زالیمان را گلوله باران کرد.
6 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت سیورسک، ووکیوکا در منطقه سومی را با خمپاره گلوله باران کرد.
آتش سوزی در حومه نیکوپل پس از گلوله باران MLRS روسیه
7 month ago
در جهت پیودنی بو، ارتش روسیه استپووا دولینا، لوپاروو، نوا زوریا، نووهریهوریوکا، لیوبومیریوکا، اوسوکوریوکا، اولهین، ولیکا کوسترومکا، کاریرنه، ترنیوکا، پولیانا، کیسلیوکا، پروومایسکه، شوچنکووه، پوساد-پوکراینکز را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه در نزدیکی زاریخنه حمله هوایی انجام داده است.
7 month ago
در جهت‌های آودیوکا، کوراخوف، نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، ارتش روسیه آودیوکا، مارینکا، نوومیخائیلیوکا، نووسلیوکا، اوپیتن، نووباخموتیوکا، ووهلهدار، هولیایپوله، زالیزنیچنه، مالا توکماچکا، و اوریکو را گلوله‌باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هواپیماهای سوخو-25 روسیه در نزدیکی نووآندریوکا حمله هوایی کردند.
7 month ago
در جهت باخموت، ارتش روسیه یاکولیوکا، برستوف، پوکروفسکه، سولدار، بیلوهوریوکا، ورشینا، نوولوهانسکه، کودما، باخموت و وسلا دولینا را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: هوانوردی روسیه در نزدیکی Berestove، Bilohorivka و Vershyna حملات هوایی انجام داد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree