28 نوامبر 2023
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه 7 حمله موشکی انجام داد که 5 مورد آن به زیرساخت های غیرنظامی در شهر کوستیانتینیوکا در منطقه دونتسک انجام شد، 79 گلوله با MLRS از جمله شهر خرسون انجام شد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، سردینا-بودا و ریاسنه منطقه سومی، همچنین استریلچا، استاریسا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ولوخیوکا، اوخریمیوکا، چوهونیوکا، آمبارنه، دووریچنا، کامیانکا از منطقه خارکف را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
11 month ago
در جهت کوپیانسک، ارتش روسیه کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایفکا، برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Stelmakhivka، Novoyehorivka، Makiyivka منطقه لوهانسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ترنی، یامپولیوکا، تورسکه در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش روسیه در جهت باخموت، ورخنوکامیانسکه، وییمکا، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، وسله، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه، باخموت، چاسیو یار، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، دروژبا منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا زالیزن، نیویورک، کراسنوگریوکا، بردیچی، وسله، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلهدار، بوهویاولنکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا را در منطقه دونتسک گلوله باران کرد.
در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه ورمیوکا در منطقه دونتسک و زلنه پل، نوووپیل، نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، هولیایپیلسکه، چاریونه، بیلوهیریا، مالا توکماچکا، اوریخیف، مالی شرباکی، منطقه ژنرال زاپورژی، و ژنرال پوژی کامیاس را بمباران کرد. نیروهای اوکراین می گوید در گزارش صبح
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، شهرک‌های ساحل راست رودخانه دنیپرو از جمله آنتونیوکا، چورنوبایوکا و میستو خرسون را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، استلماخیوکا، نوویهوریوکا، ماکییوکا، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، سولدار، یاکوولیوکا، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، ژنرال‌ها، آرمومیوفکا، و ژنرال ماریوویکا از منطقه لوهانسک دفع کرد. اوکراین در گزارش صبح می گوید
آسیب به پایگاه نظامی در کلینتسی در نتیجه حمله شبانه11 month ago
آسیب به پایگاه نظامی در کلینتسی در نتیجه حمله شبانه
11 month ago
انفجارهایی در کلینتسی و کلیموو در منطقه بریانسک گزارش شده است
11 month ago
Earthquake of magnitude 4.7 - 23 km E of Mugur-Aksy, Russia
11 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا در منطقه دونتسک و زلنه پل، نوووپیل، نووداریوکا، مالینیوکا، هولیایپوله، دوروژنیانکا، هولیایپیلسکه، چاریونه و مالی شرباکی از منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، چروونی مایاک، لوو، اینژنرنه، چورنوبایوکا و شهر خرسون را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی جنگل‌های استلماخیوکا، ماکییوکا و سربریانسکه در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسک، بیلوهوریوکا، سولدار، یوریوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نوومی‌خایلیوکا و ورمیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانسینا، استریلچا، استارچیتا، اوهیرتسوه، هاتیشه، ولوخیوکا، اوخریمیوکا، دووریچنا، کامیانکا در منطقه خارکف و ایوانیوسکه در منطقه دونتسک را گلوله‌باران کرد.
11 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه کیسلیوکا، کوتلیاریوکا، تابایوکا و برستوف منطقه خارکف را گلوله باران کرد. Novoselivske، Stelmakhivka، Pischane، Makiyivka و Ploschanka از منطقه لوهانسک و Chervonopopivka، Terny، Yampolivka و Torske در منطقه دونتسک، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
11 month ago
در جهت باخموت و آودیوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموت، دروژبا، زالیزن، نیویورک، آودییوکا، اوپیتن، نولسکه، کراسنوگریوکا و مارینکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد که هوانوردی روسیه حملات هوایی را در بیلوهوریوکا و اسپیرنه انجام داده است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا نوووکراینکا، پرچیستیوکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
مرکز خرید استروی پارک در بالاشیخا نزدیک مسکو در آتش سوخت11 month ago
مرکز خرید استروی پارک در بالاشیخا نزدیک مسکو در آتش سوخت
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید: در جهت‌های سیورشچینا و اسلوبوژانشینا، ارتش روسیه وینتوریوکا و موهرسیتا از منطقه سومی و استریلچا، زلنه، استاریسا، اوهیرتسوه، وارواریوکا، چرنیاکف، چوهونیوکا، دووریچنا و ریدکودوب در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
11 month ago
در جهت کوپیانسک و لیمان، ارتش روسیه زاپادنه، کیسلیوکا، تابایفکا، پیشانه، کروخمالنه، برستوو، منطقه خارکف را گلوله باران کرد. ترنی منطقه دونتسک و Stelmakhivka، Novoyehorivka، Makiyivka، Ploschanka، Nevske و Dibrova از منطقه Luhansk.، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید.
11 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، وسله، برستوو، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، هئورهییوکا، مارینکا، بیلا هورا، کوردمیوکا، زالیزنه و ژنرال اودیواسک در منطقه آرمفسس اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح می گوید
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، پرچیستیوکا و وولدار منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا زلنه پل، نووسیلکا، نوووپیل، ورمیوکا در منطقه دونتسک و نووآندرییوکا، اوریخیف، هولیایپوله، دوروژنیانکا، زالیزنیچنه و مالا توکماچکا را گلوله باران کرد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون شهر خرسون، حومه آن و دیگر شهرک‌های ساحل راست رودخانه دنیپرو را گلوله باران کرد.
11 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی نووسلیفسکه، آندرییوکا، چرونوپوپیوکا، ژیتلیوکا، سربریانسکه و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، سولدار، باخموتسکه، پیدهورودنه و باخموت در منطقه دونتسک دفع کرد.
11 month ago
ارتش روسیه 5 حمله موشکی، 20 حمله هوایی و بیش از 60 گلوله باران با MLRS انجام داد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید حملات موشکی علیه Velyka Pysarivka در منطقه Sumy، همچنین Komyshuvakha، Hryhorivske و Yulyivka در منطقه Zaporizhzhia انجام شد.
11 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا خودین و باسیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.