21 مارس 2023
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، ترنووا، بولوهیوکا، ویلخواتکا، زلنه، کولودیازنه، اوهیرتسوه و استاریتا را گلوله باران کرد.
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، نووسلیفسکه، استلماخیوکا، روزدولیوکا، سیورسک، کیسلیوکا، نوسکه، ماکییوکا، پلوشانکا و تابایفکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت یاکولیوکا، سولدار، باخموت، باخموتسکه، مایورسک، اوزاریانیوکا، ایوانراد، ورخنوکامیانسکه، زلنوپیلیا، اسپیرنه و نیویورک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، مارینکا، وودیان، کامیانکا، کراسنوگریوکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ورمیوکا، ووهلدار، نوووکراینکا، پاولیوکا، پولتاوکا، پاراسکوییوکا و پرچیستیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: در جهت زاپوریژژیا، ارتش روسیه هولیایپوله، زالیزنیچن، شرباکی، مالینیوکا، نوودانیلیوکا، نووپیل، اولهیوسکه را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت تاوریا مایلوو، زولوتا بالکا و میخایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی استلماخیوکا و نووسلیفسکه در منطقه لوهانسک و تورسکه، باخموت، بیلوهوریوکا، اسپیرنه، تورتسک، کراسنوخوریوکا، پروومایسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا و پاولیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
4 month ago
پوتین با ابراهیم رئیسی تماس تلفنی داشت
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، ورخنوکامیانسکه، زالیزن، کلیشچییوکا، مایورسک، اوپیتن، سولدار و یاکولیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وسله، وودیانه، کامیانکا، کوستیانتینیوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، نولسکه و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ولیکا نووسیلکا، ورمیوکا، ووهلهدار، نسکوچنه، پاولیوکا و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا دوروژنیانکا، هولیایپوله، زلنی هی، مالینیوکا، اولهیوسکه، استپووه، چاریونه، چروونه و شرباکی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، ویشتاراسیوکا در منطقه دنیپروپتروفسک و هاوریلیوکا، دودچانی، زولوتا بالکا، میخایلیوکا و نوولکساندریوکا در منطقه خرسون را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ماسوتیوکا و اورلیانکا در منطقه خارکف دفع کرد. در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: نووسلیفسکه، میاسوژاریوکا، ماکییوکا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک و سولدار، باخموت، کراسنوخرویوکا، ورخنوکامیانسکه، پروومایسکه، نولسکه، مارینکا و پاولیوکا از منطقه دونتسک.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، ویلخواتکا، کراسنه، اوهیرتسوه و استاریتا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش روسیه در جهت کوپیانسک و لیمان، بیلوهوریوکا، کیسلیوکا، کروخمالنه، ماکییوکا، نوسکه، نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک، برستوف، کوپیانسک و تابایفکا در منطقه خارکف و سربریانکا و ترنی از ژنرال استاف دونتسک از منطقه آرمیدسک را گلوله باران کرد. در گزارش صبح
ویدئویی از نیروهای روسی در حال انفجار مواد منفجره در پل نیروگاه نوا کاخوفکا
اطلاعات نظامی اوکراین کنترل خرسون را تأیید کرد و از همه نظامیان روسی که فرماندهانشان به آنها توصیه کرده بودند لباس غیرنظامی بپوشند، می خواهد تسلیم شوند.4 month ago
اطلاعات نظامی اوکراین کنترل خرسون را تأیید کرد و از همه نظامیان روسی که فرماندهانشان به آنها توصیه کرده بودند لباس غیرنظامی بپوشند، می خواهد تسلیم شوند.
4 month ago
پوتین با رئیس جمهوری آفریقای مرکزی تماس تلفنی داشت
4 month ago
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که خروج نیروها از ساحل راست دنیپرو به پایان رسیده است. "هیچ سرباز یا قطعه ای از تجهیزات گم نشد"
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ منطقه چرنیهیو و کیندراتیوکا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، استاریتا، اوهیرتسوه، آنیسکینه، ویلخواتکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، ایوانیوکا، کیسلیوکا، تابایوکا، برستوو، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، نووسلیفسکه، ماکییوکا و نوسکه را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، وسله، آودیوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، مارینکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، بوهویاولنکا، پاولیوکا، پرچیستیوکا، ولیکا نووسیلکا، نسکوچنه، بیلوهیریا، استپووه و شوچنکو را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، نووکییوکا، دوبرا نادیا، ایلینکا، مارهنتس، نیکوپول و موسییوکا در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی Novoselivske، Myasozharivka، Makiyivka و Bilohorivka در منطقه لوهانسک و Vesele، Soledar، Bakhmut، Andriyivka، Krasnohorivka، Opytne، Pervomayske، Nevelske، Maryinka و Pavlivka از منطقه دونتسک دفع کرد. گزارش صبح
نخست وزیر ریشی سوناک: عقب نشینی روسیه از خرسون پیشرفت بزرگی خواهد بود، اما درست است که تا زمانی که پرچم اوکراین دوباره بر فراز شهر به اهتزاز درآید محتاط باشیم. من با رئیس جمهور ZelenskyyUa صحبت کردم و تأیید کردم که هزار موشک زمین به هوا و بیش از 25000 کیت سرد زمستانی دیگر ارسال خواهیم کرد.4 month ago
نخست وزیر ریشی سوناک: عقب نشینی روسیه از خرسون پیشرفت بزرگی خواهد بود، اما درست است که تا زمانی که پرچم اوکراین دوباره بر فراز شهر به اهتزاز درآید محتاط باشیم. من با رئیس جمهور ZelenskyyUa صحبت کردم و تأیید کردم که هزار موشک زمین به هوا و بیش از 25000 کیت سرد زمستانی دیگر ارسال خواهیم کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هاسیچیوکا در منطقه چرنیهیو و پوپیوکا، پتروشیفکا، میروپیلیا، زاپسیلیا، نوا هوتا، نووواسیلیوکا و استاریکووه از منطقه سومی را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree