26 مارس 2023
بایدن که به صورت زنده صحبت می کند، می گوید که به تازگی با بریتنی گرینر تلفنی صحبت کرده است. او سالم است و در راه خانه است. او می گوید چند ماه گذشته برای گرینر و خانواده اش جهنم بوده است. بریتنی روحیه خوبی دارد و خوشحال است که به خانه می رود
ویکتور بوت پس از تبادل در فرودگاه ابوظبی به روسیه بازگشت، - وزارت خارجه روسیه
3 month ago
روسیه بریتنی گرینر، ستاره WNBA را در مبادله زندانیان آزاد کرد و ویکتور بوت، دلال اسلحه روسی را آزاد کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، خرینیوکا و هرمیاچ در منطقه چرنیهیو و نووواسیلیوکا، اولیتا، چرناتسکه و سردینا بودا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، اودی، وترینارنه، استاریسا، اوهیرتسوه، ووچانسکی خوتوری، آمبارنه، بولوهیوکا، دووریچنا و کامیانکا منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک، کوپیانسک، سینکیوکا، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، تابایوکا، کروخمالنه، برستوف و پرشاترونوو از منطقه خارکف و استلماخیوکا و آندرییوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، هرکیوکا، ماکییوکا و پلوشانکا در منطقه لوهانسک و ترنی، دیبرووا و هریهوریوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، بیلوهوریوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، کوردومیوکا، دروژبا، زالیزنه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا، ماریینکا، ژنرال آرم‌هاسک، و ژنرال دونوفورچس اوکراین را بمباران کرد. در گزارش صبح
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا و زاپوریژژیا ووهلدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا از منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون، زولوتا بالکا، کاچکاریوکا، لوو، توکاریوکا، اینژنرن، آنتونیوکا، دنیپروسکه در منطقه خرسون، همچنین جزیره بیلوهرودی و شهرهای خرسون و میکولایف را گلوله باران کرد.
3 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی ترنووا در منطقه خارکف دفع کرد. استلماخیوکا، پلوشانکا، چرونوپوپیوکا و بیلوهوریوکا از منطقه لوهانسک و بیلوهوریوکا، برستوو، یاکولیوکا، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کوردومیوکا، مایورسک، مارینکا و نوومیخایلیوکا از منطقه دونتسک، - گزارش صبح ستاد کل ارتش اوکراین می‌گوید:
3 month ago
آتش سوزی بزرگ در نتیجه گلوله باران منطقه یاکولوو در منطقه بلگورود
3 month ago
Earthquake of magnitude 5.5 - 9 km E of Tsurib, Russia
3 month ago
ارتش روسیه شبانه جوامع چرونوگریهوریوکا، نیکوپول و مارگانتس را گلوله باران کرد
3 month ago
صدراعظم آلمان: فشارهای بین المللی روسیه را مجبور به عقب نشینی از تهدید استفاده از سلاح های هسته ای کرد
پدافند هوایی روسیه یک موشک را بر فراز روستای کولشوفکا در منطقه بلگورود ساقط کرد
اورسولا فون در لاین: امروز با بسته نهم تحریم‌ها فشار بر روسیه را افزایش می‌دهیم: 1. تقریباً 200 فرد و نهاد دیگر به فهرست تحریم‌های ما اضافه شدند. به طور مستقیم و از طریق تامین کنندگان بالقوه کشور ثالث مانند ایران. ما همچنین ماشین تبلیغاتی روسیه را با پیشنهاد حذف 4 کانال دیگر هدف قرار می دهیم و اقدامات اقتصادی بیشتری را علیه بخش انرژی و معدن روسیه پیشنهاد می کنیم.
3 month ago
وزارت کشور آلمان: در حال بررسی هرگونه رابطه احتمالی بین روسیه و کودتای جناح راست هستیم
3 month ago
کرملین: هیچ شکی در مورد دخالت روسیه در توطئه راست افراطی برای سرنگونی دولت آلمان وجود ندارد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک و ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، یاکوولیوکا، باخموت، بیلا هورا، کوردومیوکا، نووباخموتیوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک دفع کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 10 حمله موشکی، 33 حمله هوایی و بیش از 75 گلوله باران با MLRS علیه شهرک‌های سراسر اوکراین از جمله کراماتورسک، کریوی ریه و استپنه در منطقه زاپوریژژیا انجام داد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا هرمیاچ در منطقه چرنیهیو و اسمان، پاولیوکا، کیندراتیوکا، زاپسیلیا و میروپیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا استریلچا، کراسنه، ترنووا، اوهیرتسوه، استاریشه، هاتیشه، ووچانسکی خوتوری، ولوخیوکا، چوهونیوکا و کامیانکا در منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
3 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین آمده است: ارتش روسیه در جهت کوپیانسک دووریچنا، کوپیانسک، کیسلیوکا، کوتلاریوکا، تابایوکا، کروخمالنه، پیشانه، برستوو و پرشاترونوو در منطقه خارکف و نووسلیفسکه و استلماخیوکا در منطقه لوهانسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت لیمان، ماکییوکا، پلوشانکا و نوسکه در منطقه لوهانسک و ترنی، یامپولیوکا و لیمان در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
3 month ago
در جهت باخموت و آودییوکا، ارتش روسیه بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، اسپیرنه، سولدار، باخموتسکه، باخموت، کلیشچییوکا، بیلا هورا، کوردومیوکا، دروژبا، زالیزنه، آودییوکا، وودیانه، پروومایسکه، منطقه ژنرال نوولسکایو، کراومایسک، نوولسکایو، نوولسکایو، کراوومایسک، ژنرال، نوولسکایو، را بمباران کرد. ستاد نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید
3 month ago
ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، ووهلهدار، بوهویاولنکا، پرچیستیوکا و زولوتا نیوا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد. - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا ورمیوکا و نووپیل در منطقه دونتسک و اولهیوسکه، دوروژنیانکا، هولیایپوله، زالیزنیچن، استپووه و پلاونی در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت خرسون 15 شهرک از جمله اوزوکوریوکا، زولوتا بالکا، دودچانی، آنتونیوکا، بیلوهرودوف در منطقه خرسون، خرسون و میکولایف را گلوله باران کرد.
پلیس یک مظنون را که دیروز در نووشاختینسک به سمت پلیس تیراندازی کرد، بازداشت کرد. به گفته باز، این محکوم سابق و مبارز فراری Wagner PMC Pavel Nikolin است3 month ago
پلیس یک مظنون را که دیروز در نووشاختینسک به سمت پلیس تیراندازی کرد، بازداشت کرد. به گفته باز، این محکوم سابق و مبارز فراری Wagner PMC Pavel Nikolin است
3 month ago
Putin discussed with the President of the UAE the oil market after the introduction of the price ceiling by the West
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree