26 مارس 2023
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 9 حمله موشکی، 37 حمله هوایی و بیش از 10 گلوله باران با MLRS در بیش از 25 شهرک در مناطق خارکف، لوهانسک، دونتسک، زاپوریژژیا، دنیپروپتروفسک، خرسون و میکولایف انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، اودی، استارچیتا، چوهونیوکا، فیهولیوکا و دووریچانسکه را گلوله باران کرد.
4 month ago
در گزارش صبحگاهی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین می‌گوید ارتش روسیه در جهت‌های کوپیانسک و لیمان، کیسلیوکا، برستوف، استلماخیوکا، میاسوژاریوکا، هرکیوکا، ماکییوکا، نوسکه، یامپولیوکا و لیمان را گلوله‌باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، روزدولیوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، کوردومیوکا، اوزاریانیوکا و مایورسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودییوکا، آودییوکا، اوپیتن، وودیان، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوخوریوکا، مارینکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود می گوید ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا ووهلدار، پاولیوکا، پرچیستیوکا، ورمیوکا، نووسیلکا، نسکوچنه و نوووپیل را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا، تیمیریوکا، اولهیوسکه، اوسپنیوکا، هولیایپوله، زالیزنیچنه، چاریونه، نوودانیلیوکا و استپوو را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: در جهت پیودنی بوه، ارتش روسیه شهرک های نزدیک خط مقدم، ویشتاراسیوکا، ایلینکا و مارهنتس در منطقه دنیپروپتروفسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی کراسنوگریوکا، باخموت، ایوانراد، اوپیتن، کلیشچییوکا، مارینکا، پاولیوکا، وودیان و مایورسک منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد.
4 month ago
دبیرکل شورای امنیت ملی اوکراین گفت شرط اساسی زلنسکی برای مذاکره با روسیه تضمین تمامیت ارضی اوکراین است.
کاخ سفید: نظرات مقامات روسی درباره تجدید انتخابات ما را شگفت زده نمی کند
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 24 حمله هوایی و بیش از 55 گلوله باران با MLRS در بیش از 30 شهرک در سراسر اوکراین انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، یونجه های منطقه چرنیهیو و استوکالیوکا، پوپیوکا و وروژبا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا نووسلیفسکه، میاسوژاریوکا، ووچانسک، استلماخیوکا، برستوف، اوهیرتسوه و استریلچا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، سربریانکا، نوسکه، ماکییوکا، بیلوهوریوکا، پلوشانکا، اسپیرنه و ورخنوکامیانسکی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، آندرییوکا، سولدار، یاکوولیوکا، باخموت، باخموتسکه، اوپیتن، مایورسک، چاسیو یار، کلیشچییوکا و زلنوپیلیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار و اوپیتن را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، اولهیوسکه، دوروژنیانکا، نوووپیل، شرباکی، نوودانیلیوکا، ورمیوکا و پاولیوکا را گلوله‌باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت پیودنی بوه بلاهوداتنه، داویدیو برید، دودچانی، میرن، نوا کامیانکا و پراوداین را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یامپیل، آندرییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پاولیوکا، وودیان، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد.
آتش سوزی بزرگ در ناحیه گریوورون در منطقه بلگورود پس از گلوله باران گزارش شده
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 19 حمله هوایی و بیش از 75 گلوله باران با MLRS در بیش از 35 شهرک در سراسر اوکراین انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، میکولایوکا و سنکیوکا در منطقه چرنیهیو و استودنوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، بودارکی، زیبین، کراسنه، ادنوروبیوکا، اوخریمیوکا، استاریسا، استریلچا و اودی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، برستوف، ویشنو، کوتلاریوکا در منطقه خارکف، نوسکه در منطقه لوهانسک و لیمان و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، ایوانیوکا، کلیشچییوکا، مایورسک، اوپیتن، سولدار، اسپیرنه و یاکولیوکا در منطقه دونتسک را بمباران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، کراسنوخوریوکا، مارینکا، نولسکه، نوومیخایلیوکا، اوپیتن و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ولیکا نووسیلکا، وودیان، ووهلهدار، ورمیوکا، پاولیوکا و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا زالیزنیچن، اولهیوسکه، شرباکی و یوریوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیش از 25 شهرک نزدیک خط مقدم را گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree