31 مارس 2023
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 24 حمله هوایی و بیش از 55 گلوله باران با MLRS در بیش از 30 شهرک در سراسر اوکراین انجام داد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، یونجه های منطقه چرنیهیو و استوکالیوکا، پوپیوکا و وروژبا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا نووسلیفسکه، میاسوژاریوکا، ووچانسک، استلماخیوکا، برستوف، اوهیرتسوه و استریلچا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، سربریانکا، نوسکه، ماکییوکا، بیلوهوریوکا، پلوشانکا، اسپیرنه و ورخنوکامیانسکی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت، آندرییوکا، سولدار، یاکوولیوکا، باخموت، باخموتسکه، اوپیتن، مایورسک، چاسیو یار، کلیشچییوکا و زلنوپیلیا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می گوید: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، پروومایسکه، نولسکه، مارینکا، نوومیخایلیوکا، ووهلهدار و اوپیتن را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت‌های نووپاولیوکا و زاپوریژژیا، هولیایپوله، هولیایپیلسکه، اولهیوسکه، دوروژنیانکا، نوووپیل، شرباکی، نوودانیلیوکا، ورمیوکا و پاولیوکا را گلوله‌باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد ارتش روسیه در جهت پیودنی بوه بلاهوداتنه، داویدیو برید، دودچانی، میرن، نوا کامیانکا و پراوداین را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی یامپیل، آندرییوکا، کراسنوگریوکا، مارینکا، پاولیوکا، وودیان، نوومیخایلیوکا در منطقه دونتسک و بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد.
آتش سوزی بزرگ در ناحیه گریوورون در منطقه بلگورود پس از گلوله باران گزارش شده
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه 4 حمله موشکی، 19 حمله هوایی و بیش از 75 گلوله باران با MLRS در بیش از 35 شهرک در سراسر اوکراین انجام داد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، میکولایوکا و سنکیوکا در منطقه چرنیهیو و استودنوک در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، بولوهیوکا، بودارکی، زیبین، کراسنه، ادنوروبیوکا، اوخریمیوکا، استاریسا، استریلچا و اودی منطقه خارکف را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، برستوف، ویشنو، کوتلاریوکا در منطقه خارکف، نوسکه در منطقه لوهانسک و لیمان و تورسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت آندرییوکا، باخموت، باخموتسکه، بیلوهوریوکا، ورخنوکامیانسکه، ایوانیوکا، کلیشچییوکا، مایورسک، اوپیتن، سولدار، اسپیرنه و یاکولیوکا در منطقه دونتسک را بمباران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، کراسنوخوریوکا، مارینکا، نولسکه، نوومیخایلیوکا، اوپیتن و پروومایسکه در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، بوهویاولنکا، ولیکا نووسیلکا، وودیان، ووهلهدار، ورمیوکا، پاولیوکا و پرچیستیوکا در منطقه دونتسک را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا زالیزنیچن، اولهیوسکه، شرباکی و یوریوکا در منطقه زاپوریژژیا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت پیودنی بو، بیش از 25 شهرک نزدیک خط مقدم را گلوله باران کرد.
ارتش اوکراین حملات روسیه را در نزدیکی زیبین منطقه خارکف، بیلوهوریوکا در منطقه لوهانسک دفع کرد. آندرییوکا، باخموتسکه، برستوو، مایورسک، ماکییوکا، مارینکا، اوزاریانیوکا، اوپیتن، پاولیوکا، یاکولیوکا و یامپولیوکا از منطقه دونتسک و شرباکی از منطقه زاپوریژژیا، - ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح می‌گوید.
واریاگ روسی (011)، دریاسالار تریبوتس (564) و بوریس بوتوما، عبور از تنگه سنگاپور4 month ago
واریاگ روسی (011)، دریاسالار تریبوتس (564) و بوریس بوتوما، عبور از تنگه سنگاپور
Russian forces bombard with cluster ammunition the western outskirts of Idlib Governorate, Syria. As the area is full of IDPs camps
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت سیورشچینا، خرینیوکا، لیسکیوشینا، کارپوویچی، تیمونوویچی، لئونیوکا در منطقه چرنیهیو و همچنین کاترینیوکا، نوومیکولایوکا و زاپسیلیا در منطقه سومی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبحگاهی خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت اسلوبوژانسینا، زولوچیف، هلیبوکه، استاریتا و اوهیرتسوه را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در مسیرهای کوپیانسک و لیمان، دووریچنا، کیسلیوکا، تابایوکا، کروخمالنه، برستوف، ویشنو، نوویهوریوکا، ماکییوکا و نوسکه را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت باخموت اسپیرنه، بیلوهوریوکا، یاکوولیوکا، سولدار، باخموتسکه، باخموت، ایوانراد، اوپیتن، کلیشچییوکا، آندرییوکا، زلنوپیلیا و اوزاریانیوکا را گلوله باران کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت آودیوکا، آودییوکا، وودیانه، پروومایسکه، نولسکه، کراسنوگریوکا، مارینکا، پاراسکوویوکا و نوومیخایلیوکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت نووپاولیوکا، وودیان، بوهویاولنکا، وولدار، پاولیوکا، نوووکراینکا، پرچیستیوکا، زولوتا نیوا، ورمیوکا و ولیکا نووسیلکا را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه در جهت زاپوریژژیا نووسیلکا، اولهیوسکه، هولیایپوله، شرباکی و مالی شرباکی را گلوله باران کرد.
4 month ago
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش صبح خود اعلام کرد: ارتش روسیه بیش از 20 شهرک از جمله تریفونیوکا در منطقه خرسون و نیکوپل را در جهت پیودنی بوه گلوله باران کرد.
We respect your privacy. Our website is using cookies for 3rd party advertising, analytics, language and user settings. By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, Privacy Policy and Terms of Service.
I agree